Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3GOW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne formy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu diagnostyki psychopedagogicznej i metodyki opiekuńczo-wychowawczej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Przedstawienie struktury, celów i podstaw prawnych różnych placówek działających w obszarach: profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia, 5 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu przedmiotu: pedagogika resocjalizacyjna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny, dyskusja, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach - 15 godz.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

udział w konsultacjach - 5 godz.

RAZEM 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

przygotowanie do ćwiczeń (analiza literatury) - 25 godz.

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu - 25 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100 godzin 100 godzin : 25 godzin = 4.00 ECTS

Instytucjonalne formy oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych i naprawczych:

1.Placówki socjalizacyjne (domy dziecka)

2.Placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne)

3.Placówki typu rodzinnego

4.Placówki interwencyjne (Pogotowie Opiekuńcze)

5.Placówki resocjalizacyjne (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Schronisko dla Nieletnich, Zakład Poprawczy)

Literatura:

Borowski R., Wysocki D., Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Płock, 2001.

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, Płock, 2001.

Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.

Badora S. (red.), Przeciw sieroctwu: zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna, Tarnobrzeg 2009.

Brągiel J., Badora S. (red.), Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997.

Kelm A., Formy opieki nad dzieckiem, Warszawa 1983.

Kolankiewicz M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe, Kraków 2009.

Stojecka-Zuber R., Róg A. (red.), System opieki i pomocy: założenia a rzeczywistość, Tarnobrzeg 2009.

Efekty uczenia się:

K_W07,

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

K_W14,

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_U01,

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U09,

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

K_K07

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.