Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawy w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-2GOI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabawy w przedszkolu
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat zabawy jako podstawowej aktywności małego dziecka, rozumianej nie tylko jako działalność ludyczna, ale przede wszystkim jako wiodący czynnik ogólnego rozwoju, podstawowa aktywność umożliwiająca uczenie się i eksplorowanie otaczającego świata oraz kreująca sferę najbliższego rozwoju dziecka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Istotą przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką i rodzajami dziecięcych zabaw, rozwijanie umiejętności konstruowania środowiska sprzyjającego aktywności zabawowej dzieci w wieku przedszkolnym, a także obserwowania zachowania dzieci w trakcie zabawy. Ponadto celem niniejszego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności diagnozowania dzięki zabawie poziomu aktualnego i najbliższego rozwoju dziecka oraz kształtowanie świadomości etycznego wymiaru oceniania zachowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II/4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeniowa, obserwacja pośrednia, gry symulacyjne, projekt

punkty ECTS: 1

Rodzaje aktywności:

udział w ćwiczeniach 10h

przygotowanie do ćwiczeń 10h

przygotowanie do zaliczenia 2h

udział w konsultacjach 1h

realizacja zadań projektowych 7h

OGÓŁEM: 30h

Wskaźniki ilościowe:

1. Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 11h ECTS: 0,5

o charakterze praktycznym: 30h ECTS: 1

Literatura:

Caiati, M., Delac, S., Muller, A., Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Kielce 2003.

Muchacka, B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Kraków 2006.

Okoń, W., Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987.

Obowiązująca Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Efekty uczenia się:

1.Student zna podstawowe teorie zabawy, rozumie rolę zabawy w ogólnym rozwoju małego dziecka: K_W09

2. Student ma elementarną wiedzę z zakresu metodyki pracy z małym dzieckiem, w tym pedagogiki zabawy i metodyki aktywności zabawowej: K_W16

3. Student potrafi dokonać obserwacji aktywności zabawowej dziecka w celu dokonania diagnozy, analizuje jego zachowania w różnych obszarach aktywności: K_U01

4. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat roli zabawy w rozwoju dziecka i rozwijać umiejętności organizowania środowiska dziecka inspirującego do podejmowania różnego rodzaju zabaw, przy wykorzystaniu literatury a także nowoczesnych technologii: K_U04

5. Student potrafi posługiwać się metodami i procedurami w obszarze aktywności zabawowej dziecka oraz wykorzystuje przykłady dobrych praktyk w tym zakresie: K_U09

6. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z tworzeniem warunków do aktywności zabawowej. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru oceniania zachowania dzieci w wieku przedszkolnym: K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, opracowanie projektu organizacji warunków do bawienia sie, zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką i rodzajami dziecięcych zabaw, rozwijanie umiejętności konstruowania środowiska sprzyjającego aktywności zabawowej dzieci w wieku przedszkolnym, a także obserwowania zachowania dzieci w trakcie zabawy. Ponadto celem niniejszego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności diagnozowania dzięki zabawie poziomu aktualnego i najbliższego rozwoju dziecka oraz kształtowanie świadomości etycznego wymiaru oceniania zachowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Literatura:

1. M. Caiati, S. Delac, A. Muller, Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Kielce 2003.

2. B. Bilewicz – Kuźnia (red.), Zabawa i zabawka. Konteksty, wartości, znaczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2017.

3. K. Miłek, Zabawa jako obszar poznania dziecka, [w:] S.Guz, M. Centner – Guz, J. Zwierzchowska (red.), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, UMCS, Lublin 2015.

4. Z. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

5. B. Muchacka, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1999.

6. B. vom Wege, M. Wessel, Zabawy aktywizujące z przedszkolu, Tom I i II, Jedność, Kielce 2005.

7. D. Chauvel, Ch. Noret, Zabawy relaksujące dla przedszkolaków, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2000.

8. Ch. Smith, Grupa bez przemocy: 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczące empatii i współpracy, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007.

9. D. Braun, Zabawy rozwijające logiczne myślenie: nowe propozycje dla przedszkoli, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2002.

10. S. Drasnin, Pan Tralala i muzyczne zabawy w przedszkolu, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2010.

11. R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe, WSiP, Warszawa 2006.

12. A. Erkert, Zabawy rozwijające zmysły, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2002.

13. A. Kopik, M. Zatorska, Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka, Kielce 2010.

14. Czasopisma: Przedszkolne ABC, Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej Przedszkola

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.