Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika przedszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-2PPR Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy odnoszącej się do pedagogiki przedszkolnej jako subdyscypliny pedagogiki i jej dorobku badawczego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotu pozwala na zapoznanie z organizacją opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, z interpretacją paradygmatów oraz wynikających z nich konsekwencji dla praktyki edukacyjnej, a także scharakteryzowanie kompetencji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z roli nauczyciela pracującego w przedszkolu, prowadzenie analiz dotyczących współdziałania z rodzicami i najbliższym środowiskiem, strategii konstruowania wiedzy dzieci, rozwijania ich kompetencji oraz analiza podstawowych dokumentów opisujących pracę nauczyciela.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_7

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: II/4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

przedmiot 1 i 2 (do wyboru)

Liczba godzin: 10h (w)

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 5 x 2h = 10h

opracowywanie zalecanych lektur - 30h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie analiz zagadnień edukacyjnych – 20h

przegląd internetowych portali edukacyjnych - 6h

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu – 15/15 = 30h

Egzamin – 2h

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 14h; ECTS-0.56

- o charakterze praktycznym - 86h; ECTS-3.44

Literatura:

Literatura podstawowa:

Karbowniczek J., Kwaśniewska, M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Parczewska T. (red.), Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń, Lublin 2015.

Pujer K. (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy, Wrocław 2016.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Obowiązująca Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Literatura uzupełniająca:

Falkiewicz – Szult, M., Przemoc symboliczna w przedszkolu, Kraków 2006.

Lubowiecka, J., Suświłło, M., Wybrane problemy wczesnej edukacji, cz. I. Adaptacja w przedszkolu, Olsztyn 1997.

Efekty uczenia się:

1 Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - K_01

2. Ma elementarną, uporządkowana wiedzę na temat pedagogiki przedszkolnej jako subdyscypliny pedagogiki, obejmującą terminologię i teorię - K_W13

3. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej w celu zanalizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań - K_U02

4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii - K_U04

5. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej - K_K04

6. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własna i cudza pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki - K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na platformie Blackboard: forma pytań - prawda/fałsz, pytanie na odpowiedź, wiele odpowiedzi, wielokrotny wybór, krótka odpowiedź,

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestniczenie w zajęciach (w kontakcie bezpośrednim, on-line)

Zaliczenie egzaminu:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena w teście z zastosowaniem skali ocen od niedostateczny do bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.