Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca korekcyjno-kompensacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3GOK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca korekcyjno-kompensacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest: wprowadzenie w problematykę pracy terapeutycznej z uczniem wykazującym specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się na pierwszym etapie kształcenia; zapoznanie z zasadami i organizacją zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; opanowanie umiejętności planowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z mikrozaburzeniami rozwojowymi determinującymi początkową naukę czytania, pisania i liczenia.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują problematykę: specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się uczniów w młodszym wieku szkolnym, zaburzeń rozwojowych będących przyczyną trudności i niepowodzeń szkolnych oraz ich symptomów, zasad postępowania pedagogiczno-terapeutycznego w toku zajęć korekcyjno- kompensacyjnych; konstruowania i realizacji programów terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; projektowania i organizacji zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bogdanowicz M., Borkowska A., Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. w: Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, MEN, Warszawa 2010.

Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1994.

Czajkowska I., Herda K.; Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. WSiP - Wyd. 4. Warszawa 2001.

Górniewicz E.; Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Górniewicz E.; Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Kaja B.; Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Oszwa U., Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Kraków 2008

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Grabałowska, K., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Dom Organizatora, .Toruń 2005:

Skibińska, H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.

Zakrzewska B. , Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń. WSIP, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia student:

- zna podstawową terminologię z zakresu terapii pedagogicznej i metodyki pracy korekcyjno- kompensacyjnej;

- posiada podstawową wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych będących przyczyną trudności w uczeniu się uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz wiedzę na temat metod pracy korekcyjno- kompensacyjnej z dzieckiem ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się;

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu dokonania analizy trudności w uczeniu się uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz ustalenia ich przyczyn;

- potrafi na podstawie symptomów zinterpretować rodzaj trudności w uczeniu się uczniów klas 1-3. Potrafi dokonać analizy strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu projektowania strategii działań terapeutycznych i edukacyjnych na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych;

- potrafi uwzględnić metody pracy terapeutycznej adekwatnie do możliwości psychofizycznych dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz specyfiki przejawianych trudności w uczeniu się;

- jest przygotowany do aktywnego realizowania działań pedagogicznych mających na celu pracę korekcyjno-kompensacyjną z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, a także jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie;

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. Wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w przygotowywaniu się do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, metoda projektu, dyskusja, metody aktywizujące

Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (90%), wykonanie zadań samodzielnie i w grupie, uzyskanie min. 51% punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest: wprowadzenie w problematykę pracy terapeutycznej z uczniem wykazującym specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się na pierwszym etapie kształcenia; zapoznanie z zasadami i organizacją zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; opanowanie umiejętności planowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z mikrozaburzeniami rozwojowymi determinującymi początkową naukę czytania, pisania i liczenia.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują problematykę: specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się uczniów w młodszym wieku szkolnym, zaburzeń rozwojowych będących przyczyną trudności i niepowodzeń szkolnych oraz ich symptomów, zasad postępowania pedagogiczno-terapeutycznego w toku zajęć korekcyjno- kompensacyjnych; konstruowania i realizacji programów terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; projektowania i organizacji zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.