Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3GOL2 Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w przedszkolu cz.2
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w przedszkolu, umiejętność integracji różnych dziedzin wychowania przedszkolnego (umysłowego, społecznego, moralnego, emocjonalnego, technicznego, estetycznego, zdrowotnego i obywatelskiego). Wskazanie na globalny (integralny) charakter wychowania i edukacji przedszkolnej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami pracy z dzieckiem w przedszkolu w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego zgodnie z podstawowymi kompetencjami kluczowymi przyjętymi w edukacji oraz integrowania treści edukacyjnych z innymi dziedzinami aktywności dziecka; przedstawienie treści związanych z metodami, zasadami i formami pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym, organizowaniem przestrzeni sali przedszkolnej, stosowaniem pomocy dydaktycznych, planowaniem pracy dydaktyczno – wychowawczej, formułowaniem celów kształcenia, aktywizowaniem dzieci w projektowanych sytuacjach edukacyjnych, dostosowywaniem sposobów pracy i komunikowania się do stylów poznawczych dzieci, preferencji sensorycznych i rodzajów inteligencji wielorakich, tworzeniem sytuacji sprzyjających konstruowaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych dzieci.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka, Pedagogika przedszkolna

Liczba godzin: 11 h (w), 16 h (ćw);

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, metoda projektu

Punkty ECTS: 5.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 11h

udział w ćwiczeniach - 16h

przygotowanie do ćwiczeń - 30h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 5h

realizacja zajęć projektowych - 15h

teczka prac – 5 h

przygotowanie do zaliczenia – 5h

zaliczenie - 1h

przygotowanie do egzaminu - 30h

egzamin - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35h; ETCS – 1,4

-O charakterze praktycznym - 36 h; ECTS – 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa

Adamek I., Zbróg Z., (red.) Wczesna edukacja wobec wyzwań współczesności, Kraków 2011.

Dryjas K., Jas M., Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, ORE, Warszawa 2017

Filipiak, E., Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz 2011.

Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J., (red.) Edukacja dziecka – mity i fakty, Białystok 2010.

Jaszczyszyn, E., Partycypacja w edukacji formalnej – perspektywa nauczyciela w roli rodzica, [w:] Pomiędzy dwiema edukacjami – nauczyciel wczesnej edukacji wobec czasu zmiany, Irena Adamek, Barbara Olszewska (red.), T. 1, Łódź 2014.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Lubowiecka, J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa, 2000.

Muchacka, B. Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu, Kraków 1999.

Sachajska, E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

Bochno, E., Sytuacje naturalne i inspirowane w pracy z dziećmi. Wychowanie w Przedszkolu 1999, nr 5.

Kopik, A., Zatorska, M., Wielointeligentne odkrywania świata w przedszkolu. Program Wychowania w Przedszkolu, Kielce 2011.

Lelonek M., (red.) Dziecko sześcioletnie i jego rozwój, Pabianice 2013.

Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania w przedszkolu

Czasopisma: Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC, Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09 -sposób weryfikacji: zaliczenie / egzamin

2.Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16 - sposób weryfikacji: zaliczenie /egzamin

3.Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09 - sposób weryfikacji: zaliczenie / egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Metodyka pracy w przedszkolu cz. 1 i Metodyka pracy w przedszkolu cz. 2 (treści wykładów i ćwiczeń).

Egzamin pisemny na platformie Blackboard: forma pytań - prawda/fałsz, pytanie na odpowiedź, wiele odpowiedzi, wielokrotny wybór, krótka odpowiedź,

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (cz. 1 i cz. 2) oraz 98% obecność na wykładach (cz. 1 i cz. 2).

Zaliczenie egzaminu:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena w teście z zastosowaniem skali ocen od niedostateczny do bardzo dobry.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.