Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie i organizacja pracy w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3GOM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie i organizacja pracy w przedszkolu
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw planowania, realizacji i integracji różnych dziedzin wychowania przedszkolnego (umysłowego, społecznego, moralnego, emocjonalnego, technicznego, estetycznego, zdrowotnego i obywatelskiego). Wskazanie na globalny (integralny) charakter wychowania i edukacji przedszkolnej.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z zasadami planowania pracy w zakresie podstawowych kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych oraz integrowania treści z innymi dziedzinami aktywności dziecka. Stworzenie warunków do samodzielnego i twórczego projektowania działań edukacyjnych (planowanie miesięczne, tygodniowe i dzienne).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Pedagogika przedszkolna, Metodyka pracy w przedszkolu

Liczba godzin: 10 h (w), 8 h (ćw);

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, metoda projektu

Punkty ECTS: 2.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 10h

udział w ćwiczeniach - 8h

przygotowanie do ćwiczeń - 8h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

realizacja zajęć projektowych - 11h

przygotowanie do zaliczenia - 10h

zaliczenie - 1h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 21 h; ETCS - 0,8

-O charakterze praktycznym - 29 h; ECTS - 1,2

Literatura:

Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Materiały szkoleniowe ORE (2015) https://

www.ore.edu.pl, data dodania: 2015-02-02

Pytlarczyk J. (2007)Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole, Warszawa: Wyd. Juka

Szymańska- Teliczek A. Podstawy prawne działalności przedszkola –przegląd aktów prawnych wraz z komentarzem. Warszawa: Instytut

Europejski

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Efekty uczenia się:

1. Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach i procedurach stosowanych w praktyce wychowania przedszkolnego: K_W16

2. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych występujących w procesie edukacji przedszkolnej: K_U02

3. Student potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z edukacją w przedszkolu: K_U09

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w przedszkolu: K-U10, K_U11

1. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki: K_K05

2. Student jest wrażliwy na przedszkolne problemy edukacyjne, gotowy do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne: K_K07

3. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym: K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałaburda
Prowadzący grup: Elżbieta Hałaburda, Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.