Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopedagogiczne podstawy edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-2GHA
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogiczne podstawy edukacji
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka

SYLABUS

A. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów Pedagogika

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-PIWS1-2GHA

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu M 5 – obowiązkowy

Rok studiów /semestr II / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Podstawy pedagogiki, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 h

15 – Wykłady 15 – Ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu Poznawanie współczesnych koncepcji edukacji promujących stymulowanie rozwoju dziecka. Konstruowanie wiedzy osobistej i publicznej na temat tworzenia psychopedagogicznych warunków do podejmowania różnorodnej aktywności i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Specyfika i rodzaje uczenia się w teorii psychologii i pedagogiki konstruktywistycznej. Podmiotowość i pełnomocność dziecka w edukacji. Teoretyczne podstawy rozwijania kompetencji kluczowych i tworzenie warunków do ich nabywania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Analizowanie gotowych projektów i autorskie projektowanie działań z dziećmi zgodnie z uzyskaną wiedzą naukową.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Wykłady, ćwiczenia, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny, praca pisemna, aktywność

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji promujących aktywność własną dziecka, autonomiczne uczenie się, motywację wewnętrzną i poczucie podmiotowości. K_W04, K_W09

2. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwoju człowieka i pedagogiki ogólnej w celu analizy i interpretacji problemów wspierania dziecka w rozwoju. K_U02, K_U10

3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o tworzeniu psychopedagogicznych podstaw do uczenia się i rozwoju dziecka i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. K_U14, K_U04

4. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne zgodnie z najnowszą wiedzą K_K08

5. Odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych i osobistego rozwoju w roli nauczyciela K_K02

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta Udział w wykładach – 15 godz.; udział w ćwiczeniach – 15 godz., przygotowywanie się do zajęć – 30; udział w konsultacjach – 15 godz.; analiza i krytyczna ocena projektów działań edukacyjnych - 20 godz; udział w zaliczeniu

i egzaminie – 5 godz.;

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 2

o charakterze praktycznym 50 2

Data opracowania:

Koordynator przedmiotu: dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)