Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-2PPR
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy odnoszącej się do pedagogiki przedszkolnej jako subdyscypliny pedagogiki i jej dorobku badawczego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z organizacją opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, z interpretacją paradygmatów oraz wynikających z nich konsekwencji dla praktyki edukacyjnej, a także scharakteryzowanie kompetencji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z roli nauczyciela pracującego w przedszkolu, prowadzenie analiz dotyczących współdziałania z rodzicami i najbliższym środowiskiem, strategii konstruowania wiedzy dzieci, rozwijania ich kompetencji oraz analiza podstawowych dokumentów określających pracę nauczyciela. Obszary zainteresowań badawczych pedagogiki przedszkolnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika

Rok studiów/semestr: II/4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): pedagogika ogólna, historia wychowania, przedmioty do wyboru: podstawy języka polskiego, podstawy matematyki

Liczba godzin: 15h (w), 15h (ćw);

Metody nauczania: konsultacje, ćwiczenia, warsztaty grupowe, projekty

Punkty ECTS: 4.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 7x2h+1h=15h

udział w ćwiczeniach - 7x2h+1h+15h

przygotowanie do ćwiczeń - 30h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 10h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie analiz problemów edukacyjnych - 15h

przygotowanie do egzaminu - 10h

Egzamin - 3h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35h; ETCS - 1.0

-O charakterze praktycznym - 82h; ECTS - 3

Literatura:

Literatura podstawowa:

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Waloszek, D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Falkiewicz – Szult, M., Przemoc symboliczna w przedszkolu, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

1 Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych: egzamin

2. Ma elementarną, uporządkowana wiedzę na temat pedagogiki przedszkolnej jako subdyscypliny pedagogiki, obejmującą terminologię i teorię: praca pisemna (opracowanie)

3. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej w celu zanalizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań: egzamin.

4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii: dyskusja.

5. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej: dyskusja

6. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własna i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki: dyskusja, analiza przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: praca wysłana przez USOS-mail

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestniczenie w zajęciach (w kontakcie bezpośrednim, on-line)

Zaliczenie egzaminu:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena z zastosowaniem skali ocen od niedostateczny do bardzo dobry.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)