Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i wspieranie rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-3GOJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i wspieranie rozwoju dziecka
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu możliwości psychofizycznych dziecka, zaburzeń rozwojowych, specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się, metod i procedur diagnozy rozwoju dziecka oraz metod wspomagania rozwoju a także pracy terapeutycznej z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z zasadami diagnozy, sposobów wspierania rozwoju dziecka i postępowania pedagogiczno-terapeutycznego, rozwijanie umiejętności konstruowania i realizacji programów wspomagania rozwoju, programów terapeutycznych oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także kształtowanie świadomości etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i kl. I-III.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Psychologia rozwojowa, Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka, Diagnostyka pedagogiczna

Liczba godzin: 15 h (w), 30 h (ćw);

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, metoda projektu

Punkty ECTS: 6.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 15h

udział w ćwiczeniach - 15x2h= 30h

przygotowanie do ćwiczeń - 45h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 9h

przygotowanie projektów działań z dziećmi - 20h

przygotowanie do zaliczenia - 10h

zaliczenie - 2h

przygotowanie do egzaminu - 15h

Egzamin - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 51 h; ETCS - 2

-O charakterze praktycznym - 99 h; ECTS - 4

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzezińska A.I., Jabłoński S., Ziółkowska B. (2014) Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja 2(127)s. 37-52

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Oficyna Wydawnicza Impuls,

Kienig A. (2012) O potrzebie indywidualizacji pracy z dzieckiem w okresie wczesnej edukacji (w:) Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig (red.) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie

Kochan-Wójcik M. (2002) Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. Wyd. CODN

Włoch S., Włoch A. (2009) Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania. Wyd. Żak

Literatura uzupełniająca:

Brzezińska A.I., Matejczuk J., Nowotnik A. (2012) Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia

sobie z wyzwaniami szkoły. Edukacja, 1(117), s. 7-22

Hajnicz W., Karwowska-Struczyk M. (1998)Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP

Karwowska-Struczyk M. (1993) Praktyka właściwa rozwojowo. Rozważania na podstawie literatury amerykańskiej. Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s. 338-343

Kienig A. (2005)Wspomaganie rozwoju indywidualnego małego dziecka (w) A. Cichocki (red.) Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Trans Humana Białystok

Tokarska E., Kopała J. (2010) Obserwacje dziecka. Materiały dla nauczyciela w I i II roku wychowania przedszkolnego. Wyd. Edukacja Polska

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę o specyfice rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów kl. I –III szkoły podstawowej, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także dzieci szczególnie uzdolnionych. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w przedszkolu i kl. I-III, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju.

2. Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków.

3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z diagnozą i wspomaganiem rozwoju dziecka.

4. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów kl. I-III.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, metoda projektu

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

Praktyki zawodowe:

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w trakcie praktyk w przedszkolu i kl. I-III - umiejętność diagnozy rozwoju dziecka, planowanie pracy indywidualnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Julia Szabuńko, Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Justyna Pikus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.