Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1JRO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - rosyjski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Realizacja materiału leksykalno – gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem treści kierunkowych.

• nauczanie na poziomie B2,

• doskonalenie umiejętności słuchania, czytania, mówienia, pisania

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk pedagogicznych. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego oraz w sytuacjach codziennej komunikacji.

Pełny opis:

Język obcy - rosyjski

Jednostka - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek - Pedagogika

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 0800-S1-1JRO

Przedmiot obowiązkowy. MK_1 ogólnouczelniany.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 28 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007.

2.Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa, 1999.

3. Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego. WSiP,Warszawa,1999.

Efekty uczenia się:

K_W01: Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice.

K_U04: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym.

K_U05: Potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki.

K_U07: Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

K_K01: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

K_07: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.