Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1YDYD
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu powinien posiadać:

1. Podstawy wiedzy ogólnopedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędne do zrozumienia procesu kształcenia

2. Umiejętności posługiwania się językiem pedagogicznym do opisu rzeczywistości edukacyjnej/umiejętność zastosowania teorii pedagogicznych do projektowania sytuacji edukacyjnych

3. Gotowość do podejmowania wyzwań związanych z rozwojem osobistym i zawodowym w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych


Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest poznanie wiadomości z zakresu zagadnień dydaktycznych, tj. dydaktyka jako nauka, aparatura terminologiczna dydaktyki, procesy uczenia się i nauczania w ujęciu różnych teorii, uczeń w procesie kształcenia, cele kształcenia, treści kształcenia, zasady kształcenia, metody kształcenia, formy organizacji procesu kształcenia oraz środki dydaktyczne i nowoczesne technologie stosowane w edukacji, osiągnięcia szkolne uczniów. Zamierzeniem realizacji przedmiotu jest również kształtowanie umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, tj. operacjonalizacja celów kształcenia, umiejętność rozwiązywania problemów edukacyjnych w symulowanych sytuacjach, opracowanie konspektu zajęć oraz rozwijanie kompetencji społecznych związanych z działalnością edukacyjną.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy/kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogikia

Rok studiów/semestr: I rok/sem II

Liczba godzin: 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczeń, pokaz

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15x2h=30 h

Udział w ćwiczeniach: 15x2h=30 h

Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 15x2h=30h

Konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu:15h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 2x15h=30h

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 45h

Suma 180h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 90h - 3,5 ECTS

- o charakterze praktycznym: 90h - 3,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa 2011.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie - ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia, (jego elementów, tj. cele, treści kształcenia, zasady, metody, formy organizacji, środki dydaktyczne praz osiągnięcia szkolne) (w + ćw) (K_W03)

W02 zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się i nauczania (behawioralne, humanistyczne i konstruktywistyczne), rozumie znaczenie teorii dla procesów (w + ćw) (K_W09)

U01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań dydaktycznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań (ćw) (K_U10)

U02 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań dydaktycznych (ćw) (K_U13)

K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji dydaktycznych i ustawicznie je doskonali, samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (w + ćw) (K_K01)

K02 wykazuje chęć do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań edukacyjnych (w + ćw) (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin pisemny (test dydaktyczny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)