Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1YGJF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

• Przedstawienie zasadniczych pojęć używanych na gruncie socjologii.

• Zapoznanie się z problemami będącymi przedmiotem analizy socjologicznej.

• Wskazanie możliwości zastosowania wiedzy socjologicznej w życiu codziennym.

• Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-S1-1YGJF

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr I

Dziedzina nauki socjologia

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: wiedza o społeczeństwie, pedagogika społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS 5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 45 h – 2 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 50 h – 2 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 75 h (45 h – zajęcia + 30h konsultacje) 3 pkt

- o charakterze praktycznym 50 h 2 pkt

Literatura:

a) J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

c) P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

d) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

e) F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

f) B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006.

g) A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2005

h) E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Wszechnica Świętokrzyska Kielce 2006.

i) E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

j) C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

k) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

l) Oxfordzki Słownik socjologii i nauk społecznych, G. Marshall (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

m) M. Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

n) J. Szymczyk, Elementy socjologii ciała, [w:] Michał Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 197-222.

o) Ch. Shilling, Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie socjologii. K_W01

2. Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami. K_W07

3. Umiejętności: potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji różnych zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. K_U01

4. Kompetencje społeczne: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

Podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody nauczania wykorzystywane w czasie ćwiczeń:

• praca w grupach,

• prowadzący ćwiczenia kieruje dyskusją poruszającą kwestie omówione w zadanej wcześniej literaturze

• prowadzenie konsultacji

Forma zaliczenia przedmiotu:

• studenci zaliczają wykłady poprzez napisanie egzaminu i otrzymanie oceny pozytywnej

• ćwiczenia zaliczane są na ocenę – na ocenę końcową składa się ogólna liczba punktów, którą student zdobył w czasie całego semestru, m.in. za obecność na zajęciach, aktywność, dyskusję, referat i kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.