Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1YPDL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- ukazanie realiów kształtowania się pedeutologii jako nauki o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim,

- ukazanie złożoności profesji, realiów funkcjonowania i perspektyw (wyzwań) XXI wieku wobec zawodu nauczycielskiego),

- zaprezentowanie przyszłym nauczycielom obszarów debaty nad współczesną szkołą i nauczycielem (z odniesieniem komparatystycznym),

- rozumienia różnorodnych kontekstów i „osobliwości” roli zawodowej nauczyciela, rozumienia jej społeczno-kulturowych kontekstów i ograniczeń.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, praca z książką, dyskusja, prezentacja, praca grupowa

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie do kolokwium 20 godz.

- konsultacje 5 godz.

Razem: 75 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Banach Cz., Nauczyciel, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha – t.IV, Warszawa 2005.

• Banach Cz., Pedeutologia, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha – t.IV, Warszawa 2005.

• Bielski J., Nauczyciel doskonały, Kraków 2017.

• Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk, 2004.

• Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, (w:) Pedagogika-podręcznik akademicki, pod red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwerskiego, t.2 - rozdz. 7, Warszawa 2003.

• Krawcewicz S., Pedeutologia, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W.Pomykało, Warszawa 1993, s. 585-592.

• Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

• Nowosad J., Nauczyciel- wychowawca czasu polskich przełomów, Kraków 2002.

• Prokopiuk W., Nauczyciel na polach humanizacji edukacji, Kraków 2010.

• Prucha J., Pedeutologia (w:) Pedagogika, red. B.Śliwerski- t.2, Gdańsk 2006, s.293-316.

• Pyżalski J., Merecz D., Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków 2010.

• Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

• Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

• Wołoszyn S., Nauczyciel, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca:

• Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli, Raport IBE, Warszawa 2013.

• Ferenz K.,Kozioł E.(red.), Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

• Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach, Warszawa 2013.

• Kozioł E., Kobyłecka E., W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, Zielona Góra 2002.

• Liczą się nauczyciele – raport o stanie edukacji 2013, Raport IBE-Warszawa

2014, cz.II Zawód –nauczyciel.

• Mądry-Kupiec M., Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji, Kraków, 2011.

• Michalak J.M., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2003.

• Nalaskowski A., Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Toruń 1997.

• Okoń W., Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993.

• Okoń W., Rzecz o edukacji nauczycieli, Warszawa 1991.

• Pachociński R., Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej, Warszawa 1994.

• Piekarski J., Tomaszewska L., Być nauczycielem - uczestnikiem czy świadkiem procesu edukacyjnego?, Płock 2015.

• Piwowarski R., Życie i praca polskiego nauczyciela oraz czynniki budujące i niszczące jego autorytet, „Ruch Pedagogiczny”, 2013, nr 2.

• Prucha J., Pedagogika porównawcza, Warszawa 2004, rozdz.4.5 Nauczyciele w świetle międzynarodowych badań porównawczych.

• Speck O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2005.

• Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, pod red. naukową H.Kwiatkowskiej, Kraków 2015.

• Zając D., Etyka zawodowa nauczyciela, Bydgoszcz 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 - Student zna terminologię używaną w pedagogice, a odniesioną do osoby nauczyciela (miłość dusz ludzkich, "kontaktowość", zdatność wychowawcza, zdolności sugestywne, talent pedagogiczny, takt pedagogiczny) - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, prezentacja, aktywność.

K_W13 - Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedeutologii, obejmującą terminologię, teorię i specyfikę działania nauczycielskiego – osobliwości roli zawodowej i oczekiwane obszary kompetencji zawodowych - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, aktywność.

K_W15 - Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej – specyfice nauczycielskiego działania w roli wychowawcy, dydaktyka, opiekuna, animatora - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, aktywność;

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U10 - Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, aktywność;

K_U12 - Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, aktywność;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K04 - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji deontologicznej i przestrzegania zasad etyki zawodowej - sposób weryfikacji: aktywność;

K_K05 - Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą nauczyciela w warunkach instytucji edukacyjnych, poszukuje optymalnych rozwiązań - sposób weryfikacji: aktywność.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu - pisemne kolokwium końcowe na ocenę (51% poprawnych odpowiedzi uprawnia do zaliczenia kolokwium).

Zaliczenie ćwiczeń:

1. pisemne kolokwium na ocenę z literatury przedmiotu (51% poprawnych odpowiedzi uprawnia do zaliczenia kolokwium);

2. prezentacja - zadanie grupowe (kryterium oceny: 1. syntetyczna i zwięzła treść prezentacji; 2. twórcze podejście do zadania);

3. aktywność - twórcze zabieranie głosu w dyskusji podczas zajęć - na podstawie przeczytanej literatury;

4. obecność - dopuszczalna 1 nieobecność na ćwiczeniach, pozostałe nieobecności bez względu na ich przyczynę należy zaliczyć podczas konsultacji u prowadzącego przedmiot.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.