Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1YPSO
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

- przedstawienie przedmiotu psychologii i jej celów

- zapoznanie z głównymi psychologicznymi koncepcjami człowieka

- zapoznanie z biologicznymi podstawami procesów psychicznych

- przedstawienie przebiegu i funkcji procesów psychicznych (świadomość, percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie, emocje, motywacja)

- omówienie podstawowych koncepcji osobowości(pojęcia i struktura osobowości)

- przedstawienie zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament, styl poznawczy)

- wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki psychologia

Rok studiów/semestr rok pierwszy, semestr pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne praca z tekstem, praca w grupach, analiza materiałów wizualnych i audiowizualnych, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, przygotowywanie prezentacji

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach

15 x 1h =15h

- udział w

ćwiczeniach 15 x 1h =15h

- przygotowanie do

zajęć 15 x 1h =15h

- dokończenie w domu

ćwiczeń, powtórzenie wiadomości 15 x 1h =15h

- udział w

konsultacjach związanych z zajęciami 5 x 1h = 5h

- przygotowanie do

egzaminu i obecność na nim 9h + 1h =10h

razem: 100h

(odpowiada 3pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 36h (odpowiada 1,5pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym – 30h (odpowiada 1pkt ECTS)

Literatura:

P.Zimbardo, R.Gerrig (2012). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat psychologicznych podstaw wychowania oraz rozumie znaczenie procesów psychicznych takich jak: świadomość, percepcja, uczenie się, pamięć, myślenie, emocje, motywacja, poznanie społeczne w procesie kształcenia; zna biologiczne podstawy procesów psychicznych (K_W03)

2. Ma podstawową wiedzę na temat głównych psychologicznych koncepcji człowieka (koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, poznawcza, humanistyczna) (K_W04)

3. Zna podstawowe psychologiczne teorie dotyczące uczenia się (warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, uczenie się przez wgląd, modelowanie zachowania) oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (K_W09)

4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną o zjawiskach psychicznych i strukturze osobowościw celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (K_U02)

5. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o strukturze i przebiegu funkcji psychicznych oraz mechanizmach regulacyjnych osobowości korzystając z różnych źródeł; rozwija swoje profesjonalne umiejętności w tym zakresie (K_U04)

6. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

wykład – egzamin pisemny (60% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny) lub ustny (50% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny)

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę pisemne (na zaliczenie 60% punktów) lub ustne (50% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)