Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna i wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2YGJG
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna i wychowawcza
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych i wychowawczych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2YGJG

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów: 2 rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń, 15 godzin wykładów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Udział w wykładach: 15 godzin

Udział w konsultacjach: 5 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Przygotowanie zespołowej prezentacji: 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 50

o charakterze praktycznym - 60

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

- Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (2014), Psychologia wychowawcza, T.1, T.2, PWN, Warszawa

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

- Zimbardo, Ph. G (2012) Efekt Lucyfera. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

- Aronson E. „Człowiek istota społeczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

- Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

- Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

- Kolemba, M. (2015) Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się, General and Professional Education, 2, pp. 28-33. http://genproedu.com/paper/2015-02/028-033.pdf

- Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

K_W05, Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia

w aspekcie psychologicznym oraz społecznym.

K_W06, Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach.

K_W15, Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej i

wychowawczej.

K_U08, Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

K_K08, Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i

wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusje podczas zajęć, prezentacje zespołowe, konsultacje indywidualne.

Egzamin z treści wykładów i ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)