Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-1YPOS Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w problematyce przedmiotu, jako dyscyplinie naukowej i działalności praktycznej; zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień polityki społecznej (przedmiotu badania i obszarów działania, celów, zadań i funkcji oraz źródeł jej powstania i ewolucji); rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizowania zjawisk społecznych w ich wzajemnych współzależnościach; nabycie umiejętności krytycznej analizy problemów społecznych z uwzględnieniem ich genezy, sposobu diagnozy oraz działań koniecznych w celu łagodzenia ich skutków.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki;

Forma studiów - stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne, nauka o polityce społecznej (teoria służby społecznej)

Rok studiów - 1 rok 2 stopnia;

Wymagania wstępne - Student przystępujący do studiowania polityki społecznej powinien posiadać wiedzę z socjologii i pedagogiki społecznej. Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne - metody podające, dyskusja, konsultacje indywidualne;

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach – 15 godzin, udział w konsultacjach - 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia– 25 godzin;

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin i 1 pkt. ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godzin i 1 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Auleytner J.: Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu. Warszawa, 2002.

Cudowska A.: Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów. Red. A. Krajewska. Olecko 2010 (s. 167-182).

Gabryszak R., Magierek D.: Wprowadzenie do polityki społecznej. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2009.

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

Auleytner J.: Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, wyd. I. Warszawa, 2004.

Cudowska A.: Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji. Red. naukowa K. Białobrzeska i S. Kawula. Toruń, 2006 (s. 35-43).

Polityka społeczna. Pod red. A. Kurzynowskiego. Warszawa, 2002.

Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa, 2000.

Ratyński W.: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Tom 1 i 2. Warszawa, 2003.

Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej. Pod red. B. Pańkowskiego i J. Zarzecznego. Wrocław, 2002.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawową terminologię używaną w polityce społecznej, ma elementarną wiedzę o usytuowaniu polityki społecznej w systemie innych nauk oraz o jej specyfice jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej.

2. Ma podstawową wiedzę na temat organizacji polityki społecznej, jej podmiotów, instrumentów prawnych, finansowych, kadrowych, informacyjnych oraz instytucji pomocowych.

3. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu polityki społecznej w celu diagnozowania i analizowania strategii działań pomocowych.

4. Rozumie znaczenie polityki społecznej w przeciwdziałaniu zjawisku marginalizacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach i pracy pisemnej (kolokwium)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Cudowska
Prowadzący grup: Agata Cudowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.