Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-1YSEM Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł dyplomowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach prowadzonego seminarium magisterskiego będą analizowane kwestie związane z:

1) partnerstwem edukacyjnym i pedagogicznym: współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi szkołami za granicą;

2) funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych i kulturalno-oświatowych (realizowane zadania, formy pracy, przygotowanie i dokształcanie kadry, współdziałanie ze środowiskiem lokalnym);

3) osobą nauczyciela jako profesjonalisty: rozwój zawodowy, orientacje życiowe, innowacyjne formy pracy, mentoring nauczycielski, postrzeganie własnej roli zawodowej;

4) postawami, wartościami, aspiracjami, orientacjami życiowymi młodzieży szkół średnich i studentów na Podlasiu.

Pełny opis:

W ramach prowadzonego seminarium magisterskiego będą analizowane kwestie związane z partnerstwem edukacyjnym i pedagogicznym, takie jak współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi szkołami za granicą. Przedmiotem zainteresowania będzie również funkcjonowanie instytucji edukacyjnych i kulturalno-oświatowych, w szczególności realizowane zadania, formy pracy, przygotowanie i dokształcanie kadry, współdziałanie ze środowiskiem lokalnym. Rozważana będzie także sytuacja nauczyciela jako profesjonalisty, w aspekcie jego rozwoju zawodowego, orientacji życiowych, innowacyjnych form pracy, mentoringu nauczycielskiego i postrzegania własnej roli zawodowej. Będziemy także poddawać analizie postawy, wartości, aspiracje i orientacje życiowe młodzieży szkół średnich i studentów na Podlasiu.

Realizowane prace będą miały charakter teoretyczno-empiryczny. Będziemy prowadzić badania oraz analizy ilościowe i jakościowe, z wykorzystaniem właściwych metod badawczych, takich jak sondaż diagnostyczny, monografia pedagogiczna, analiza indywidualnych przypadków. Będziemy wykorzystywać techniki ankiety, wywiadu, obserwacji, analizy dokumentów. Badania prowadzone będą w terenie, w szkołach różnego typu, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, kulturalno-oświatowych, a także w wybranych grupach społecznych.

W ramach przedmiotu będzie realizowane wprowadzenie do problematyki metodologicznej badań społecznych, analiza literatury metodologicznej z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki, zapoznanie się z procedurą badań ilościowych i jakościowych. Prowadzone będą wstępne analizy teoretyczne podjętych zagadnień badawczych na podstawie literatury przedmiotu, które doprowadzą do przygotowania części teoretycznej pracy magisterskiej. Zostanie przygotowana metodologiczna koncepcja badań własnych wraz z narzędziami badawczymi, a następnie będą realizowane badania terenowe. Zgromadzony w czasie badań materiał empiryczny zostanie poddany analizie, która zakończy się przygotowaniem empirycznej części pracy magisterskiej. Zwieńczeniem prac podejmowanych w ramach zajęć będzie przygotowanie ostatecznej wersji pracy magisterskiej zawierającej część teoretyczno-metodologiczną oraz część empiryczną, wraz ze wstępem, spisem treści, wnioskami, bibliografią, spisem form graficznych i aneksami.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Cudowska A., Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 1 Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Efekty uczenia się:

a) Student posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, zna orientacje badawcze, strategie i metody badań w naukach społecznych i humanistycznych – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów metodologicznych, ocena rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej.

b) Student posiada umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w wybranej subdyscyplinie pedagogicznej – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów metodologicznych, ocena rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej

c) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności badania i analizowania problemów pedagogicznych – aktywność studenta na zajęciach, ocena referatów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym roku ocena sumaryczna, wynika z:

• Obecności oraz aktywności na zajęciach,

• Wyboru tematu pracy,

• Analizy danych wtórnych,

• Opracowania spisu treści pracy,

• Opracowania literatury przedmiotu (min. 30 pozycji z zakresu badanej problematyki oraz metodologii),

• Opracowania części metodologicznej pracy,

• Przygotowania narzędzia badawczego.

Po drugim roku ocena sumaryczna, wynika z:

• Obecności oraz aktywności na zajęciach,

• Analizy i syntezy zebranego materiału empirycznego,

• Opracowania ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrei Harbatski, Anna Karpińska, Marek Konopczyński, Anna Krajewska, Elwira Kryńska, Jolanta Muszyńska, Małgorzata Niesiobędzka, Mirosław Sobecki, Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.