Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza potrzeb socjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2ACD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Diagnoza potrzeb socjalnych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Diagnoza potrzeb socjalnych

nazwa przedmiotu

SYLABUS

A. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

niestacjonarne

Kod przedmiotu

0800-SN1-2ACD

Język przedmiotu

język polski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – ogólnoakademicki

Rok studiów /semestr

II rok PS ,IV semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość elementarnej wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki, rodziny, potrzeb ludzkich, opiekuńczych oraz procesu poznania diagnostycznego, wspierania w zakresie potrzeb socjalnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

· 6 godzin ćwiczeń

· 9 godzin wykładu

Założenia i cele przedmiotu

· Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu diagnozy potrzeb socjalnych.

  • Zapozanie studentów ze schematem postępowania diagnostycznego.
  • Zapoznanie studentów z regułami prowadzania wywiadu środowiskowego w pracy pracownika socjalnego.
  • Zapoznanie studentów z zasadami i metodami planowania działań profilaktycznych, naprawczych.
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy specjalistów i instytucji podejmujących działania na rzecz rodziny.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia:

· analiza tekstów z dyskusją

· praca w grupach

· dyskusja

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

<tbody>

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA

Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

K_W07

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

K_W10

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społ., analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności ped.

K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

K_K07

Punkty ECTS

4.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach = 9 godz.

Udział w ćwiczeniach = 6 godz.

Konsultacje= 15 godz.

RAZEM godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 30 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń = 10 godz.

Przygotowanie diagnozy przypadku = 15 godz.

Wywiad środowiskowy= 10 godz.

Przygotowanie do kolokwium = 10 godz.

RAZEM samodzielna praca studenta:45 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75 godzin

1punkt ECTS = 25 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

30

1.00

o charakterze praktycznym

45

2.00

Data opracowania:

01.10.2013 r.

Koordynator przedmiotu:

Dr Jolanta Muszyńska

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Katarzyna Gromadzka, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.