Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GPL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy o pracy socjalnej, jako profesjonalnym działaniu społecznym charakteryzującym się wartościami humanistycznymi i pedagogicznymi. Poszerzenie świadomości studenta w zakresie aspektów wychowawczych, które są nieodłącznym elementem zadań realizowanych przez pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej. Poznanie założeń wybranych psychologicznych koncepcji człowieka, rozwijanie wiedzy i umiejętności działań proaktywnych, twórczych, jako podstawy do planowania przez pracownika socjalnego zadań rozwojowych w relacji z podopiecznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne

2 rok studiów /semestr trzeci

Profil ogólnoakademicki

8 godzin wykładów, 7 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS - 3

Przedmiot obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawy socjologii, pedagogika społeczna

Metody dydaktyczne: podające, dyskusja, warsztaty, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 8 godzin, udział w ćwiczeniach: 7 godzin, udział w konsultacjach: 10 godzin, przygotowanie do ćwiczeń: 20 godzin, przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń:15 godzin, przygotowanie do kolokwium:15 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h - 1 p. ECTS

o charakterze praktycznym: 50h - 2 p. ECTS

Literatura:

Caselman T., Kimberly Hilli K., Praca terapeutyczna z rodzinami: kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny. Warszawa 2014.

Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń 2006.

Cudowska A., Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów. Olecko 2010.

Erkert A., Zabawy dla odreagowania agresji. Kielce 2009.

Fritz J., Fleming I., Zabawy na współpracę. Kielce 1999.

Kantowicz E. Olubiński A., (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI w. Toruń 2003.

Kromolicka B., Pedagogiczne aspekty pracy socjalnej. W: A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania, i profile. Toruń – Bydgoszcz 2013.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Katowice 1999.

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc. Poznań 2000.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków 2009.

Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Warszawa 2013.

Stegemann T, Hitzeler M., Blotevogel M., Arteterapie dla dzieci i młodzieży: muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką. Gdańsk 2015.

Zalewski M., Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym: program rewalidacji indywidualnej. Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo–wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych w obrębie pracy socjalnej generujących zmiany struktur społecznych,

- potrafi realizować założenia pracy socjalnej we współdziałaniu z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy,

- potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role,

- ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające, dyskusja, warsztaty, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Do uzyskania zaliczenia konieczna jest obecność studenta oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w sposób ciągły na podstawie obecności, pracy pisemnej oraz punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową. Do zaliczenia może być dopuszczony student, który był obecny na minimum 51% zajęć

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia z ćwiczeń.

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium pisemnego (pytania mieszane - zamknięte i otwarte). Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest 51% punktów z kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Tołwińska
Prowadzący grup: Bożena Tołwińska, Marta Walewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.