Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2PKL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów

Praca socjalna

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-SN1-2PKL

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu - specjalnościowy

Rok studiów /semestr

II rok drugi, semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Ogólna wiedza na temat procesów psychicznych oraz biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowania się człowieka (zakończony kurs z zakresu Psychologii ogólnej).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład, 20 godzin

Ćwiczenia, 10 godzin

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami psychologii klinicznej.

Przedstawienie problematyki ogólnej psychopatologii i szczegółowej ze wskazaniem na symptomatologię zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń rozwoju, ich etiologię i patomechanizmy.

Przedstawienie wybranych praktycznych zastosowań rozumienia psychopatologii w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Przekazanie wiedzy na temat instytucji świadczących pomoc w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Praca z tekstem, praca w grupie, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, prezentacje wykonane samodzielnie przez studenta

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: kolokwium

Efekty kształcenia

Ma podstawową wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle psychologii klinicznej, a w szczególności na temat zaburzeń rozwoju człowieka i ich konsekwencji dla funkcjonowania psychicznego i społecznego jednostki w aspekcie rozwojowym.

K_W06

Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji.

K_W07

Zna mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych. Rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości.

K_U05

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych (psychologii klinicznej).

K_U13

Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób z trudnościami psychologicznymi.

K_K07

Punkty ECTS

3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności

Liczba godzin

Udział w wykładach

20h

Udział w ćwiczeniach

10h

Przygotowanie do zajęć

(7x2h) 14h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

2h

Udział w konsultacjach dotyczących zadań projektowych

1,5h

Realizacja zadań projektowanych (przygotowanie i prezentacja)

9h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim

10h (8h +2h)

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i obecność na nich

8,5h (6,5h + 2h)

Razem

75h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin

Punkty ECTS

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

20h+10h+2h

+1,5h + 2h+2h=37,5h

1,5

O charakterze praktycznym

14h+9h+8h+6,5h

=37,5h

1,5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.