Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-8HBA Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie z zagadnieniami psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.


Zapoznanie z problematyką inteligencji (diagnoza i typy inteligencji, niepełnosprawność intelektualna).


Przedstawienie wybranych praktycznych zastosowań psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika

Poziom kształcenia

Studia podyplomowe

Forma studiów

Niestacjonarne

Kod przedmiotu

0800-SPO-7HBA

Język przedmiotu

Język polski

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład, 10 godzin

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie z zagadnieniami psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.

Zapoznanie z problematyką inteligencji (diagnoza i typy inteligencji, niepełnosprawność intelektualna).

Przedstawienie wybranych praktycznych zastosowań psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Uwrażliwienie na konieczność zindywizualizowanego podejścia (uwzględnienie uwarunkowań rozwojowych, wychowawczych i klinicznych)

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

wykład; zaliczenie na ocenę

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia i sposób weryfikacji

ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych zagadnień psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej

SP6_WG01
sposób weryfiacji: obecność na zajęciach; ocena aktywności w trakcie zajęć

posiada wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka w aspekcie biologicznym, wychowawczym i klinicznym oraz wiedzę na temat biopsychospołecznych podstaw podstaw kształcenia i wychowania, rozumie istotę dysfunkcji, a także normy i patologii

SP6_WG02
sposób weryfiacji: obecność na zajęciach; ocena aktywności w trakcie zajęć

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji pedagogicznych uczniów oraz potrafi stosować pomoc w przypadku problemów rozwojowych, wychowawczych i klinicznych

SP6_UG027
sposób weryfiacji: obecność na zajęciach; ocena aktywności w trakcie zajęć

rozumie potrzeby niepełnosprawnych uczniów, jest wrażliwy na ich psychologiczne, fizyczne i społeczne problemy, prezentuje postawę szacunku i zrozumienia

SP6_KK018
sposób weryfiacji: obecność na zajęciach; ocena aktywności w trakcie zajęć

ma świadomość konieczności zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SP6_KK02
sposób weryfiacji: obecność na zajęciach; ocena aktywności w trakcie zajęć

Punkty ECTS

2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności

Liczba godzin

Udział w wykładach

10h

Ugruntowanie wiedzy (samodzielna lektura)

35h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

2h

Razem

47h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin

Punkty ECTS

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

10h+2h = 12h

0,5

O charakterze praktycznym

-

-

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.