Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-8HBD Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do osób niepełnosprawnych, ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym; Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - Pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok/ 1 semestr

Wymagania wstępne: Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej; Diagnoza psychopedagogiczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godz. – wykłady;

5 godz. - ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaje aktywności:

Udział w wykładach - 15h

Udział w ćwiczeniach - 5h

Przygotowanie do zajęć - 10h

Przygotowanie prezentacji - 15h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 10h

Udział w omówieniu i ocenie prezentacji - 5h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim - 15+2= 17h

Razem: 77h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37h (1,4 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 40h (1,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

• Cytowska B. (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

• Głodkowska J. (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2011.

• Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.), Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Wyd. UW-M, Olsztyn 2007.

• Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.

Literatura uzupełniająca:

• Chrzanowska I., Szumski G. (red.), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.

• Krause A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

• Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

SP6_WG01 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

SP6_UW02 - Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia (płaszczyzna rehabilitacyjna, edukacyjna, społeczno-kulturalna itp.) oraz potrafi generować rozwiązania problemów, jak również przewidywać skutki planowanych działań

SP6_KK01 - Rozumie potrzeby osób z niepełnosprawnością, jest wrażliwy na ich psychologiczne, fizyczne i społeczne problemy, prezentuje postawę szacunku i zrozumienia

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, giełda pomysłów, prezentacja multimedialna

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.