Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-8HBJ Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji zajęć wspomagania rozwoju dzieci z wieloraką niepełnosprawnością , rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój intelektualny, psychomotoryczny i komunikację dziecka

Skrócony opis:

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną metody i formy pracy z uczniem ze sprzężoną niepełnoprawnością, zasady ich doboru i zastosowanie w zależności od indywidualnych możliwości ucznia. Zaprezentowane zostaną zasady konstruowania indywidualnych programów terapii i wspomagania rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Oficyna Wyd. ”Impuls”, Kraków, 2003.

Lovaas O.I. , Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1993.

Kielin J., Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Gdańskie Wyd. Psych. Gdańsk, 2000.

Kijak R. , Niepełnosprawność intelektualna : między diagnozą a działaniem. CRZL, Warszawa, 2013.

Pilecki J., Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Wyd. Nauk. Akad. Ped. , Kraków, 2002.

Walczak G., Kształcenie uczniów z wieloraką złożoną niepełnosprawnością – poszukiwanie możliwości wszechstronnego rozwoju. W:Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna, PWN Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Pisula E., Danielewicz D. (red.), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2007.

Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch rozwijający dla wszystkich. Wyd. Harmonia , Gdańsk, 2003.

Kielin J., Klimek-Markowicz M. , Krok po kroku: nauczanie dzieci z umiarkowana, znaczną, głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Gdańskie Wyd. Psych. Gdańsk, 2014.

Kielin J., Profil osiągnięć ucznia. dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. Gdańskie Wyd. Psych. Gdańsk, 2016.

Kuleczka-Raszkowska M., Markowska D., Uczę się poprzez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych ze sprzężona niepełnosprawnością

Raszewska M., Szoć K., Wzrastajcie z nami a nie obok nas. Program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem. Wyd. Harmonia, Gdańsk, 2010.

Tomkiewicz-Bętkowska A., ABC Pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2015.

Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.

Walczak G., Kształcenie uczniów z wieloraką złożoną niepełnosprawnością – poszukiwanie możliwości wszechstronnego rozwoju. W:Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna, PWN Warszawa 2017.

Zasępa E., Osoba z niepełnosprawnością intelektualną – procesy poznawcze. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

.

Efekty uczenia się:

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą specyfiki funkcjonowania psychofizycznego osób z poszczególnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej.

K_W05 Wie, jak przebiega proces rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zna uwarunkowania tych procesów.

K_U01 Posiada praktyczne umiejętności w zakresie planowania, projektowania i organizowania warsztatu pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej, potrafi zastosować odpowiednie metody i środki w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów.

K_U02 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji pedagogicznych uczniów oraz potrafi generować rozwiązania problemów, jak również przewidywać skutki planowanych działań.

K_K04 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań dydaktyczno – wychowawczych oraz terapeutycznych, przestrzega zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład, prezentacja multimedialna;

- dyskusja, burza mózgów, metoda zajęć praktycznych.

Forma zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach, aktywny udział na zajęciach, przygotowanie pracy zaliczeniowej .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.