Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1GPI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi pojęciami w pracy socjalnej, ułatwienie studentom zrozumienia zjawisk zachodzących w społeczeństwie, a także zdobycia wiedzy na temat funkcji, zadań, wartości pracy socjalnej oraz zasad budowania relacji międzyludzkich.

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien dostrzegać potrzeby jednostek, rodzin, grup społecznych oraz umieć wskazać działania podejmowane na ich rzecz w obszarze pracy socjalnej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

45 godzin (30 godz. wykłady, 15 godz. ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Liczba godzin: 45 godz. (30 w, 15 ćw), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

- obecność na wykładach i ćwiczeniach – 45 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 17,5 godz.

Razem: 62,5 h – 2,5 pkt ECTS

Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu, wykonanie zadań do modułów na platformie – 62,5 h – 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Czechowska – Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków 2010.

Dubois B., Miley K. K., Praca socjalna – zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996.

Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Kotlarska-Michalska A., Praca socjalna. Przeszłość-teraźniejszość- przyszłość, Opole 2015.

Lalak D., Pilcj T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i peacy socjalnej, Warszawa 1999.

Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E., Olubiński A. (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Toruń 2003.

Pawlas – Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy dylematy etyczne, Katowice 2006.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń, 2004.

Piorunek M., Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, 2010.

Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej –wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Katowice 1999

Szpunar M. (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

Efekty uczenia się:

Rozumie źródła pracy socjalnej. Zna elementarną terminologię pracy socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie, K_W01

Ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, K_W02

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo, K_W03

Potrafi umiejscowić pracę socjalną na mapie innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych oraz rozumie istotę jej dyscyplinarności, K_U01

Posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej, K_U07

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów socjalnych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, wykorzystanie narzędzi multimedialnych.

Forma zaliczenia przedmiotu:

• wykłady praca sprawdzająca znajomość omawianych treści (egzamin forma pisemna), wykonanie zadań do modułów oraz aktywność podczas zajęć

• ćwiczenia uzyskanie pozytywnej oceny z pracy na zajęciach zgodnie z sylabusem B (cena pozytywna od 51% pkt. możliwych do uzyskania).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.