Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1GPJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu socjologia pracy socjalnej jest przedstawienie podejścia socjologicznego do charakterystycznych zjawisk występujących w zakresie oddziaływań pracy socjalnej na poziomach – mikro-, mezo- i makrospołecznym. Kurs ma także na celu ukazanie powiązań problematyki socjalnej z socjologią.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-1GPJ

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: M_3 - kierunkowy

Rok studiów /semestr: I rok I stopnia /semestr II

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę z zakresu socjologii ogólnej tj. główne kategorie pojęciowe: grupa społeczna, interakcja, więzi społeczne, wpływ społeczny, struktura społeczna, klasa społeczna; Powinien potrafić dokonać analizy świata otaczającego z wykorzystaniem w/w kategorii pojęciowych, a także rozumieć specyfikę dziedziny naukowej oraz dostrzegać powiązania pomiędzy pracą socjalna a innymi naukami społecznymi.

Liczba godzin zajęć: 15h wykładów, 15h ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, film, praca w grupach, prezentacja

Punkty ECTS: 4

Przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin

Przygotowanie prezentacji - 5 godzin

Łącznie: 50 godzin

Wskaźniki ilościowe: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 20 godzin

Razem: 50 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Anczewska M., i in., Wypalenie zawodowe, (w:), Postęp Psychiatrii i Neurologii, 14 (2), 2005

- Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, 2006

- Davis M., Socjologia pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląskie, Katowice 2009

- Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Scholar 2009

- Kola A., Odkryć ukryte... Praca socjalna w Polsce z perspektywy women's/gender/feminist studies, (w:) AVANT, rocznik VI, tom 1, 2015

- Komorowicz A., Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym, (w:), Via Medica, tom 8, nr 3, 2011

- Mielnik S., Mężczyzna jako ofiara przemocy domowej, (w:) Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich, "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2010

- Ornacka K., Od socjologii do pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

- Szlendak T., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2011

- Frysztacki K., Nóżki M., Omacka K., (red.) Społeczeństwo i praca socjalna: z prac magisterskich w Instytucie Socjologii UJ, Kraków

- Piatka K., (red.), Socjologia a edukacja socjalna, Toruń 1996

- Szacki, Teoria myśli socjologicznej, PWN, 2002

- Wasilewska – Ostrowska K. M., Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

- Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1997

- Kaszyński H., Praca socjalna z osobami chorymi psychicznie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

- Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006

- Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. K_W02, sposób weryfikacji - dyskusja, test

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.K_W08, sposób weryfikacji - dyskusja, test

Umiejętności

Potrafi umiejscowić pracę socjalną na mapie innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych oraz rozumie istotę jej dyscyplinarności. K_U01, sposób weryfikacji - dyskusja,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie i znajomość lektur, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, przygotowanie prezentacji. Formą zaliczenia ćwiczeń jest test, a wykładów egzamin ustny. Nieobecności (powyżej 1) można odrobić w toku problemowej dyskusji w oparciu o przeczytane lektury na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.