Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1GPK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do polityki społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w problematyce przedmiotu, jako dyscyplinie naukowej i działalności praktycznej. Rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizowania zjawisk społecznych w ich wzajemnych współzależnościach. Zrozumienie przez studentów złożoności współczesnych problemów społecznych oraz ich uwikłania w kontekst polityczny, ekonomiczny i kulturowy. Kształtowanie kompetencji krytycznych w zakresie analizy problematyki społecznej i rzeczywistości społecznej, z perspektywy różnych orientacji poznawczych.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Student powinien posiadać umiejętność analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania.

W ramach przedmiotu analizowane są podstawowe założenia i źródła polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej prezentowana jest jako teoria służby społecznej, charakteryzowany jest jej przedmiot, podstawowe pojęcia. Ważnym elementem refleksji są metodologiczne podstawy analiz w polityce społecznej. Omawiana jest także polityka społeczna jako działalność praktyczna, jej źródła, historia i stan obecny, a także podmioty polityki społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej, modele i strategie w polityce społecznej na świecie. Analizie poddawane są różne koncepcje pomocy społecznej, zakorzenione we współczesnych doktrynach politycznych. Prezentowany jest ogólny zarys rozwoju służb społecznych i form pomocy społecznej na świecie.

Literatura:

Auleytner J.: Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu. Warszawa, 2002.

Cudowska A.: Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów. Red. A. Krajewska. Olecko 2010 (s. 167-182)

Gabryszak R., Magierek D.: Wprowadzenie do polityki społecznej. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2009

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach (sposób weryfikacji: egzamin pisemny i kolokwium)

2. Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych (sposób weryfikacji: aktywność podczas zajęć)

3. Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych (sposób weryfikacji: realizacja zadania zespołowego)

4. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (sposób weryfikacji: egzamin pisemny i kolokwium)

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające, dyskusja grupowa, zadania projektowe, referaty, konsultacje

indywidualne, samodzielne dochodzenie do wiedzy - metoda problemowa i metoda przypadków. Wymagana jest obecność na ćwiczeniach i na wykładach, oraz aktywność w czasie ćwiczeń, w formie indywidualnej (referaty, głos w dyskusji) i zespołowej (prezentacje w grupach).

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń na ocenę, kolokwium pisemne i ocena z realizacji poszczególnych zadań na zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.