Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1GPM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć, koncepcji i teorii używanych na gruncie socjologi i psychologii społecznej zdrowia i choroby.

Omówienie różnych aspektów socjologicznej refleksji na wpływem medycznych uwarunkowań na funkcjonowanie społeczne i omówienie determinantów psychospołecznych wpływających na zdrowie i chorobę.

Zajęcia mają pomóc studentom lepiej zrozumieć zależności pomiędzy społeczeństwem a medycyną, promocją zdrowia i unikaniem stygmatyzacji związanej z czasową lub trwałą niepełnosprawnością klientów pomocy społecznej..

Zajęcia powinny ukierunkować studentów na lepsze rozumienie i wykorzystanie możliwości społecznej promocji zdrowia u potencjalnych klientów pomocy społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SS1-1GPM

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

I rok studiów; semestr II

Dyscyplina nauki socjologia

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Podstawy socjologii, Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu oraz 15 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 h – 1 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 25 h – 1 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami, liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zajęć czy kolokwium ) - 55 h (30 h zajęć +

25 h konsultacji) 2 pkt ECTS, zaś o charakterze praktycznym - 25 h - 1 pkt ECTS

Literatura:

J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2002

U. Beck, Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publications, 2006.

G.M. Breakwell, The Psychology of Risk. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

S. Chrząstowski, B.de Barbaro, Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii, CMUJ, Kraków, 2011.

S. Chrząstowski. Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin, Warszawa, Paradygmat, 2014.

W. Piątkowski (red), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010.

W. Piątkowski (red.), Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, Lubin: Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS 2004.

M. Chodakowska, W. Piątkowski (red.), Socjologia medycyny. Wybór tekstów, Lublin: Akademia Medyczna w Lublinie 1983.

M. Sokołowska, Socjologia medycyny, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich 1986.

Z. Słońska, Społeczna natura zdrowia: teoria i praktyka, [w:] W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 64-82.

A. Majchrowska, Socjologiczne mechanizmy medykalizacji zdrowia w społeczeństwie ponowoczesnym. Próba analizy na przykładzie społeczeństwa polskiego [w:] [w:] K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.), Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 229-243.

W. Piątkowski, Spotkania z inną medycyną, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1990.

Komunikat CBOS – Polak zadbany – w trosce o sylwetkę i własne ciało; Zachowania żywieniowe Polaków, Diety Polaków – dostępne na: www.cbos.pl

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: student jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych. K_W06

2. Wiedza: student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji K_W07

3. Umiejętności: student potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tej dyscypliny naukowej K_U02

4. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin, w tym socjologii zdrowia i choroby w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania. K_U04

5. Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii popierające je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych. K_U13

6. Kompetencje: student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną. Jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody nauczania wykorzystywane w czasie ćwiczeń:

• przygotowanie przez studentów prezentacji (lub warsztatów) na dany temat

• prowadzący ćwiczenia kieruje dyskusją poruszającą kwestie omówione w zadanej wcześniej (lub wybranej przez studentów) literaturze

• praca w grupach,

• prowadzenie konsultacji

Forma zaliczenia przedmiotu:

• studenci zaliczają wykłady poprzez zdanie egzaminu i otrzymanie oceny pozytywnej (egzamin pisemny)

• ćwiczenia zaliczane są na ocenę – za prezentację (warsztat), obecność na zajęciach, aktywność i dyskusję

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.