Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1PSL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

1. Wyposażenie studentów w elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującej terminologię, teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności;

2. Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym;

3. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: I rok/ 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - wykłady; 15 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

- Udział w wykładach 15h

- Udział w ćwiczeniach 15h

- Przygotowanie do ćwiczeń 21h

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10h

- Realizacja prezentacji 10h

- Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10h

- Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 17h

Razem: 98h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 42h/ 1,7 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 56h/ 2,3 pkt ECTS

Literatura:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Wyd. Naukowe PTP, Poznań 2010.

Kirenko J., Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie, Lublin 2002.

Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2004.

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Wyd. WSPS, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica Z. (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2013.

Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Rzedzicka K. D., Kobylańska A. (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2003 (wybrane teksty).

Sakowicz-Boboryko A., Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

K_W06 - . Ma elementarną wiedzę na temat prawidłowości dotyczących możliwości jak i ograniczeń rozwoju osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, ich adaptacji społecznej oraz trudności w tym zakresie;

K_W12 - Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, wyjaśnia ich historyczne i kulturowe uwarunkowania;

K_U13 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia społecznego (płaszczyzna rehabilitacyjna, edukacyjna, zawodowa, kulturalna itp.);

K_K07 - Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością, ma przekonanie o potrzebie włączania się w działania na rzecz normalizacji, wyrównywania szans życiowych tej grupy społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: metody asymilacji wiedzy (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (dyskusja, giełda pomysłów)

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.