Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1PSS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów Praca Socjalna

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SS1-1PSS

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Rok studiów /semestr Rok 1, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) kurs psychologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

15 godz. wykłady i 15 godz. ćwiczenia

Punkty ECTS 4

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 4 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 2 pkt

Literatura:

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Gdańsk: GWP, 1997.

Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na innych. Gdańsk: GWP, 2002.

Kenrick, D.T., Neuberg, Cialdini, R. B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP, 2002.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar, 2002.

Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Scholar

Efekty uczenia się:

K_W05, Ma uporządkowaną i elementarną wiedzę na temat świata społecznego: mechanizmów wywierania wpływu społecznego, dynamiki funkcjonowania grup społecznych, źródeł agresji i zachowań prospołecznych oraz spostrzegania siebie i samooceny

K_W07, potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

K_UO, 3potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej

K_OU5, zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład, dyskusje podczas zajęć, prezentacje zespołowe, konsultacje indywidualne

Egzamin na podstawie testu wiedzy z treści wykładów i ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka, Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Pełny opis:

Kod przedmiotu 0800-SS1-1PSS

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Rok studiów /semestr Rok 1, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) kurs psychologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

15 godz. wykłady i 15 godz. ćwiczenia

Literatura:

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Gdańsk: GWP, 1997.

Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na innych. Gdańsk: GWP, 2002.

Kenrick, D.T., Neuberg, Cialdini, R. B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP, 2002.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar, 2002.

Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Scholar

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.