Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1TIN Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnik po ukończeniu zajęć:

• świadomie posługuje się komputerem w społeczeństwie informacyjnym;

• zna potencjalne zagrożenia związane z używaniem komputera i wykorzystuje go zgodnie z zasadami ergonomii i higieny pracy;

• potrafi praktycznie i efektywnie wykorzystać wybrane oprogramowanie komputerowe w ramach korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji (np. opracowywanie dokumentu zgodnie z zasadami edycji tekstu, wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i graficznej prezentacji danych liczbowych, przygotowywania efektywnych prezentacji multimedialnych, przetwarzania obrazu, tekstu i dźwięku);

• wykorzystuje komputer do projektowania, planowania i samodzielnego opracowania zagadnień;

• wykorzystuje komputer w procesie uczenia się i w pracy;

• zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze i tworzeniu komunikatów medialnych;

• zna metodykę prowadzenia zajęć przy użyciu najnowszych technologii informacyjnych;

• potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie dydaktycznym tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne oraz realizując inne zadania kulturalne i społeczne;

• potrafi wyszukiwać i weryfikować treści w internecie (zna strategie wyszukiwania informacji);

• potrafi tworzyć własne treści przy wykorzystaniu narzędzi Web 2.0 (Internet 2.0);

• zna podstawy e-learningu.


Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Ogólnouczelniany M_1

Rok studiów /semestr: I rok 1 semestr

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Laboratoria 30 godzin – pracownia komputerowa

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody podające: pogadanka, dyskusja, praca online;

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w laboratoriach – 30 godzin

- konsultacje – 5 godzin

- przygotowanie do zajęć – 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35h 1,5

- o charakterze praktycznym 15h 0,5

Literatura:

Literatura:

1.Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

2.Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

3.Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

4.Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów., Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

4. Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152.

5. Krzysztofek, K., WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?. [w:] Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11-23.

6.Piotr Wróblewski: MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Gliwice 2007, Wydawnictwo Helion

7. Paweł Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

8. Murray Katherine: Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

9. Cox Joyce: Microsoft Word 2010. Krok po kroku. Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

10. Frye Curtis: Microsoft Excel 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

11. Walkenbach John: Excel 2010 PL. Formuły. Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

12. Roland Zimek: PowerPoint 2010 PL.

13. Sokół M. Sokół R: Internet. Jak surfować bezpiecznie Gliwice 2005, Wydawnictwo Helion

14. Andrew Edney: PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk2005, Wydawnictwo Helion 2011

15. Dec Zdzisław, Konieczny Robert: ABC komputera 2007 Kraków wydawca Edition

16. Zarzecki Konrad: ABC Windows XP 2007 Kraków wydawca Edition

17. Cendrowska D.: Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

Strony internetowe:

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Microsoft - http://www.microsoft.com/

Excel - http://www.excelszkolenie.pl/Excel%202007/index.htm

http://excel.info.pl/

Word - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/

PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

Brown, John Seely i Paul Duguid. The Social Life of Information. Harvard Business Press. Boston 2000. (książka dostępna na Google Books)

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot

1. Zna elementarną terminologię, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie ICT.

2. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą technologii informacyjnej.

3. Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

5. Posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych: przetwarzania tekstów, obrazów i dźwięku za pomocą narzędzi TI, przetwarzania danych liczbowych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji.

6. Student potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie edukacyjnym kulturalnym i społecznym tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne.

7. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

8. Student potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

9. Student zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze i tworzeniu komunikatów multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy minimum 90% obecności na zajęciach. Student nieobecności odpracowuje na konsultacjach. Na zajęciach ćwiczenia praktyczne zaliczane są na ocenę. Kolokwium - pytania otwarte.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk, Piotr Remża
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk, Piotr Remża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.