Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System prawny pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1GPN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System prawny pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w podstawy teoretyczne i pojęciowe wiedzy o prawie pomocy społecznej oraz analiza polskiego systemu prawnego w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Pomoc społeczna – geneza, pojęcie, cechy, cele, funkcje i zadania; miejsce pomocy społecznej w systemie prawa polskiego.

2. Zasady pomocy społecznej – konstytucyjne, ustawowe i wypracowane w teorii pomocy społecznej.

3. Charakterystyka regulacji prawnej pomocy społecznej.

4. Podmioty realizujące zadania w sferze pomocy społecznej- administracja rządowa, samorządowa, podmioty niepubliczne.

5. Status zawodowy pracowników socjalnych jako bezpośrednich realizatorów zadań w sferze pomocy społecznej.

6. Świadczenia pomocy społecznej – rodzaje, kryteria i formy prawne przyznawania, decyzja administracyjna, umowy cywilnoprawne ze wiadczeniobiorcami, działania faktyczne administracji pomocy społecznej

7. Procesowa ochrona prawa do pomocy społecznej- zasady, odrębności procesowe.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

R. Krajewski, A. Mielczarek, Polskie prawo pomocy społecznej. Zarys problematyki, Kutno 2006,

W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy spolecznej, Komentarz, Warszawa 2008,

A. Miruć, Pomoc społeczna, rozdział 7, w: Administracyjne prawo materialne. Zagadnienia wybrane, pod red. E. Smoktunowicza, Białystok 2003,

A. Miruć, O istocie pomocy społecznej, w: Administracja. Teoria – Dydaktyka –Praktyka, nr 4(5), Rzeszów 2006,

S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 200, .

S.Nitecki, Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń. Wrocław 2010,

S.Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wrocław 2013,

I.Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, rozdział 10, Pomoc społeczna, Kraków 2006,

W.Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009,

A. Miruć, J. Maćkowiak, Administracja pomocy społecznej w Polsce, w: Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J.Filipka, Bielsko-Biała 2003,

A.Miruć, Sprawność działań administracji publicznej na przykładzie administracji pomocy społecznej, w: Sprawność działania administracji samorządowej, pod red. E.Ury, Rzeszów 2006,

A.Miruć, Zasady ogólne kpa w procedurze przyznawania pomocy społecznej, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50- lecie uchwalenia K.P. A., pod red. J. Niczyporuka ,Lublin 2010,

A.Miruć, Konstytucyjne podstawy prawa do pomocy społecznej w Polsce, Administracja.Teoria-Dydaktyka- Praktyka, nr 1(18)2010,

A.Miruć, Umowy cywilnoprawne ze świadczeniobiorcami w działaniach administracji pomocy społecznej, w; Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, pod.red.S.Wrzoska, M.Domagały, J. Izdebskiego, T.Stanisławskiego, C.H. Beck, Warszawa 2010,

A. Miruć, Constitut of Tasks of Public Administration within its Serving Function with a Particular Emphasis on Goals of social Assistance in Poland, Evolution of constitutionalism in the selected states of Central and Eastern Europe, pod red. J. Matwiejuka i K. Prokopa, Bialystok, 2010,

A.Miruć, Pozycja prawna świadczeniobiorcy w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem „czynnika społecznego” i w procesie prywatyzacji zadań ze sfery pomocy społecznej, w: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

A.Miruć, Profesjonalizacja w zawodzie pracownika socjalnnego a potrzeby współczesnej administracji pomocy społecznej(Przykład polski)- "Administracja wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, pod red. W. Mikułowskiego, A.Jezierskiej Warszawa 2014,

A.Miruć, Wielość dysfunkcji pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa, w: Ubóstwo w Polsce, pod red.J.Blicharz, Wrocław 2014 , pod red. J.Blicharz, L. Klat-Werteleckiej

E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej

I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011,

I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student winien przy pomocy wykładów, literatury przedmiotu aktów prawnych posiąść wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z zagadnieniami systemu prawnego pomocy społecznej

Metody i kryteria oceniania:

wykład

ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Witoszko
Prowadzący grup: Wioletta Witoszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.