Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane elementy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1GTA Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane elementy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku.

Pełny opis:

1. Pojecie i przedmiot prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

2. Źródła prawa pracy: przepisy powszechnie obowiązujące, autonomiczne źródła prawa.

3. Podmioty prawa pracy: pracownik, pracownik młodociany, pracodawca, zmiany organizacyjno-prawne po stronie pracodawcy

4. Umowy o pracę: rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę; zmiana treści umowy o pracę.

5. Rozwiązywanie umów o pracę: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

6. Wygaśnięcie stosunku pracy: śmierć pracownika, śmierć pracodawcy, tymczasowe aresztowanie.

7. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne przysługujące pracownikom: pojęcie wynagrodzenia za pracę, składniki wynagrodzenia za pracę, ochrona wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawy emerytalne lub rentowe, odprawa pośmiertna.

8. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2016.

2. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1.I, . Jędrasik-Jankowska, : Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.

2. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, pod red. M. Gersdorf i B. Gudowskiej, Warszawa 2012.

3.A. Giżejowska, A.M. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne. Komentarz, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

A6_WG1rozumie źródła prawa pracy; zna terminologię używaną w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym, jej znaczeniei zastosowanie

KA6_WG2ma elementarną wiedzę o miejscu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w systemie nauk społecznych oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

KA6_WG6zna definicję podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW2 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego;

KA6_UW3potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych;

KA6_UW5potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA6_KO1rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

A6_KO3posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań przewidzianych w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne na ocenę w postaci pisemnego testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sierocka
Prowadzący grup: Iwona Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku

Literatura:

Literatura podstawowa

1. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2016.

2. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1.I, . Jędrasik-Jankowska, : Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.

2. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, pod red. M. Gersdorf i B. Gudowskiej, Warszawa 2012.

3.A. Giżejowska, A.M. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne. Komentarz, Kraków 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.