Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1JNI Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci przygotowania do

zajęć

Literatura:

Breitsameter A.,Glas-Peters S.,Pude A., Menschen,Deutsch als Fremdsprache,Kursbuch, Hueber 2015.

Breitsmetter A., Glas-Peters S., Pude A., Menschen Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch, Hueber 2015.

Drecke M, Wechselspiel neu. Interaktive Arbeitsbläter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht, Langenscheidt 2011

Swerlowa O., Grammatik im Gespräch, Arbeitsblätter für den Deutschunterricht, Langenscheidt, 2008

Ganczar M., Matusiak K., Hörverstehen, podręcznik do nauki języka niemieckiego ze słuchu, Poltext, 2014

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte , Mittelstufe neu, Kursbuch, Kursbuch mit Audio-CD, Klett 2014

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte, Mittelstufe neu, Arbeitsbuch, Arbeitssbuch mit Audio-CD, Klett 2014

Efekty uczenia się:

K_W01 - posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych, umożliwiającą wypowiadanie się w formie pisemnej i ustnej na

tematy ogólne oraz związane z pedagogiką

K_U04 - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla pedagogiki, zgodnie z wymaganiami

określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego

K_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do

podjęcia studiów drugiego stopnia

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie

K_K06 - potrafi argumentować i przedstawiać własną opinię oraz przygotować wystąpienie w j. obcym dotyczące nauk pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.