Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1JRO Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - rosyjski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk pedagogicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk pedagogicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej oraz swobodnej komunikacji, samodzielnie stosując terminologię nauk pedagogicznych.

Pełny opis:

Język obcy - rosyjski

Jednostka - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek - Praca Socjalna

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 0800-SS2-1JRO

Przedmiot obowiązkowy. MK_1 ogólnouczelniany.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/II semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 28 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 30 h = 1 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

Zna rozszerzoną terminologię z zakresu z zakresu pracy socjlanej przynajmniej w jednym języku obcym - K_W15

Ma umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodne z wymaganiami

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - K_U15

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.