Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Superwizja w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-2GRC Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Superwizja w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie podstaw teoretycznych superwizji oraz poznanie celu i korzyści wynikających z wykorzystania tej metody w praktyce pracownika socjalnego. Słuchacze konfrontują się z superwizją jako metodą wspomagającą profesjonalny rozwój pracowników oraz narzędziem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Skrócony opis:

Ćwiczenia 30 godz.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-2GRC

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: MK_6a moduł do wyboru

Rok studiów /semestr: 2 rok / semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na ćwiczeniach – 30 godz.

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 32,5 godz.

Razem: 62,5 h – 2,5 pkt ECTS

- Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do zajęć, wykonanie pracy zaliczającej przedmiot – 62,5 h – 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2012.

Domaradzki P., Kerzyszkowski J., Sosnowski M., Włoch A., Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, UŁ, Łódź 2016.

Ferreira M., Grewiński M., Reis-Jorge J., Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społęcznych, MCPS, Warszawa 2014.

Gilbert, M., Evans, K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Łuczyńska, M., Olech, A. Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013, (http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf)

Krzyszkowski J. (red), Wybrane aspekty pracy socjalnej. Podręcznik dla pracowników socjalnych, Wrocław 2012.

Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształtowanie, Warszawa 1996.

Szmagalski J. (red), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005.

Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

KW_04 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów społecznych oraz możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych.

KU_09 Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin.

KU_10 Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.

KK_01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

KK_03 Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: praca (indywidualna lub zespołowa) sprawdzająca znajomość omawianych treści oraz aktywność podczas zajęć. Pozytywna ocena od 51% pkt. możliwych do uzyskania. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia 30 godz.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-2GRC

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: MK_6a moduł do wyboru

Rok studiów /semestr: 2 rok / semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na ćwiczeniach – 30 godz.

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 32,5 godz.

Razem: 62,5 h – 2,5 pkt ECTS

- Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do zajęć, wykonanie pracy zaliczającej przedmiot – 62,5 h – 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2012.

Domaradzki P., Kerzyszkowski J., Sosnowski M., Włoch A., Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, UŁ, Łódź 2016.

Ferreira M., Grewiński M., Reis-Jorge J., Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społęcznych, MCPS, Warszawa 2014.

Gilbert, M., Evans, K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Łuczyńska, M., Olech, A. Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013, (http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf)

Krzyszkowski J. (red), Wybrane aspekty pracy socjalnej. Podręcznik dla pracowników socjalnych, Wrocław 2012.

Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształtowanie, Warszawa 1996.

Szmagalski J. (red), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005.

Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.