Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy probacji i penitencjarystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-2GOG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy probacji i penitencjarystyki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podstawy probacji i penitencjarystyki

SYLABUS

A. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika resocjalizacyjna

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia niestacjonarne

Kod przedmiotu

0800-ZN1-2GOG

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

Specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr

II rok I stopnia/ semestr czwarty/ letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Ćwiczenia – 18

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, kształtowania się systemu penitencjarnego w Polsce i na świecie, współczesnych trudności i problemów penitencjarystyki, norm i regulacji prawa krajowego dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Nabycie umiejętności projektowania oddziaływań korekcyjno – naprawczych w procesie resocjalizacji osadzonych w ZK i AŚ oraz osób będących pod dozorem kuratora sądowego czy odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, analiza tekstów.

Zaliczenie na ocenę. Forma zaliczenia: aktywność na zajęciach, referat, kolokwium pisemne.

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Zna elementarną terminologię używaną w penitencjarystyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

K_W01

2. Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, którą wykorzystuje do analizy indywidualnych losów osadzonych w instytucjach penitencjarnych czy jednostek przebywających na „kontrolowanej wolności”.

K_W06

3. Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesu resocjalizacji- przebywających w instytucjach penitencjarnych, bądź funkcjonujących w systemie probacji pod nadzorem kuratora sądowego oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

K_U11

4. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu z zakresu pracy z osobami osadzonymi, bądź będącymi pod nadzorem kuratorskim.

K_U14

5. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowanych oddziaływań resocjalizacyjnych zarówno w środowisku otwartym (wykonywanie kary nieizolacyjnej), jak i zamkniętym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań z zakresu resocjalizacji.

K_K02

Punkty ECTS

2,00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 18 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 12 godzin

Razem: 30 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 20 godzin

Razem: 30 godzin

OGÓŁEM: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

30

min 25 = 1,2 ECTS

max 30 = 1 ECTS

o charakterze praktycznym

30

min 25 = 1,2 ECTS

max 30 = 1 ECTS

Data opracowania:

29.01.2015

Koordynator przedmiotu:

Mgr Anna Chańko

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.