Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-2GOA
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy resocjalizacji
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami pedagogiki resocjalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów: ontologicznego, metafizycznego, epistemologicznego i metodologicznego. DOtyczy zarówno postrzegania normy i dewiacji, definiowania nieprzystosowania społecznego oraz podstaw metodycznych. Istotnym elementem jest analiza specyfiki oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym oraz w wymiarze instytucjonalnym.

Zakres przydatnej wiedzy którą powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu: podstawy filozofii, podstawy socjologii, podstawy psychologii.

Skrócony opis:

Przybliżenie studentom podstaw resocjalizacji umożliwiających przyswojenie wiedzy na temat postrzegania osób społecznie nieprzystosowanych oraz oddziaływań resocjalizacyjnych ze względu na ich podstawy teleologiczne, koncepcje oraz metodykę

Pełny opis:

1. Norma a dewiacje w życiu społecznym

2. Teleologia w pedagogice resocjalizacyjnej

3. Teoretyczne koncepcje resocjalizacji

4. Metodyka wychowania resocjalizującego

5. Twórcza resocjalizacja - istota i specyfika oddziaływań

6. Resocjalizacja w środowisku otwartym

7. Resocjalizacja instytucjonalna

8. Współczesne nurty resocjalizacji

9. Odstąpienie od przestępczości

Literatura:

- M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna .W stronę działań kreujących ,Impuls, Kraków 2014

- M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2013

- L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wydawnictwo APS, Warszawa

2001 lub 2004 i ich wznowienia.

· M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.

· B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

M. Michel, Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej: perspektywa resocjalizacyjna, Wyd. UJ, Kraków 2016.

R. Szczepanik, Stawanie się recydywistą : kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wyd. UŁ, Łódź 2015

M. Muskała, "Odstąpienie od przestępczości" w teorii i praktyce resocjalizacyjnej , Wyd UAM, Poznań 2016

K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak,

Warszawa 1998.

Cz .Czapów, S. Jedlewski, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971

A. Barczykowska, S. Dzierżyńska-Breś, M. Muskala, Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Wydawnictwo UAM, Poznań 2015

E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008.

K. Sawicki, Diady, kliki, gangi. Młodzież społecznie nieprzystosowana w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna

Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018

Efekty uczenia się:

KA6_WG1

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

KA6_WG2

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

KA6_WG4

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej

Zna (charakteryzuje) najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy resocjalizacyjne oraz rozumie ich uwarunkowania.

KA6_WG7

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

KA6_WK3

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i zachodzących w nich procesach warunkujących status nieprzystosowania i oddziaływania resocjalizacyjne

sposób weryfikacji - test z zakresu tematyki zajęć (próg dla oceny pozytywnej wynosi 51% poprawnych odpowiedzi)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji wiedzy: egzamin pisemny na ocenę z materiału przekazanego na wykładach zgodnie z poniższym kluczem:

3 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 51%- 60%)

3,5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 61-70%)

4 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 71-80%)

4,5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 81-90%)

5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 91-100%)

Ważne!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju w roku akademickim 2019/2020 forma zaliczenia jest następująca:

- test pisemny za pośrednictwem platformy Blacboard ( weryfikacja punktowa oceny zgodna z kluczem zamieszczonym powyżej).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)