Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3AIY Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

· Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

· Wskazanie na istotę wczesnej diagnozy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych oraz społecznych.

· Zapoznanie z odpowiednimi metodami, technikami diagnostycznymi oraz ich interpretacją.

· Wskazanie na istotę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w różnych opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.

· Zapoznanie z terapeutycznymi formami pracy z dzieckiem i rodziną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika resocjalizacyjna

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia, 5 semestr

Znajomość elementarnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny, potrzeb opiekuńczych oraz procesu poznania diagnostycznego. Przedmioty wprowadzające: Diagnostyka pedagogiczna, Psychologia rozwojowa, Pedagogika społeczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Udział w konsultacjach 5 godz.

RAZEM 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100 godzin

100 godzin : 25 godzin = 4.00 ECTS

Literatura:

E. Jarosz. E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.

· K. Stemplewska - Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencje profesjonalne, GWP, Gdańsk 2013.

· E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Wyd. „Impuls”, Kraków 2013.

· B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

· D. W. Winnicott, Dziecko, jego rodzina i świat, Oficyna Ingenium, Warszawa 2010.

· I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014.

· E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

· E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2008.

· S. Kvale, Prowadzenie wywiadów , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

K_W06

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej

K_U01

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej względem rodziny

K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K01

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne wobec rodziny i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia audytoryjne:

· praca w grupach

· dyskusja

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski, Katarzyna Gromadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

• Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

• Wskazanie na istotę wczesnej diagnozy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych oraz społecznych.

• Zapoznanie z odpowiednimi metodami, technikami diagnostycznymi oraz ich interpretacją.

• Wskazanie na istotę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w różnych opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.

• Zapoznanie z terapeutycznymi formami pracy z dzieckiem i rodziną.

Pełny opis:

- Operacjonalizacja głównych pojęć z zakresu diagnozy psychopedagogicznej;

- Zapoznanie z schematem procesu poznania diagnostycznego;

- Wprowadzenia podstawowych zasad diagnozy psychopedagogicznej;

- Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych dziecka i rodziny;

- Źródła patologii w rodzinie;

- Kryzysy i konflikty w kontekście cyklu życia rodziny;

- Omówienie i projektowanie narzędzi diagnostycznych;

- Charakterystyka narzędzi projekcyjnych wykorzystywanych podczas diagnozy dziecka;

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach - K_W06

- ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej- K_W16

Umiejętności:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej - K_U01

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej względem rodziny- K_U03

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne wobec rodziny i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - K_K07

Sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa - teczka diagnostyczna lub esej diagnostyczny, które zakładają wykazanie się znajomością prawidłowości funkcjonowania rodziny oraz wykorzystaniem wiedzy praktycznej pomocnej przy wykonywaniu diagnoz różnych podmiotów lub zjawisk społecznych.

Forma zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej -teczki diagnostycznej lub eseju diagnostycznego

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: przewidywana jedna nieobecność (konwersatoria) pozostałe zaliczane na konsultacjach

Literatura:

Literatura podstawowa:

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

*J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

*T.Bajkowski,K.Sawicki,U.Namiotko: Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości. W-wa 2014.

*S.Badora, P.Maciaszczyk, M.Piątek (red.):Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania. Tarnobrzeg 2014.

*K. Stemplewska-Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencje profesjonalne. Gdańsk 2013.

*E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna.Kraków 2013.

*A K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów 2009.

*E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004.

*E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008.

*B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

*Wojnarska, Diagnostyka resocjalizacyjna. Lublin 2010. *K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów 2009.

*M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005.

* M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006.

*M.Stierlin,I.Rucker-Embden, NWetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk 1999.

*M.Karwowska-Struczyk, W.Hajnicz: Obserwacja w poznaniu dziecka, Warszawa 1998 .

*Z.Skorny: Metody badań i diagnostyka pedagogiczna..

*R.Fleck_Bangart:O czym mówią rysunki dziecka. Kielce 2001.

*A.Frydrychowicz: Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996.

*P.Wallon,A.Cambier,DEngelhart: Rysunek rodziny. W-wa 1993

*H.Sęk: Metody projekcyjne w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca:

*R.Goodman, S. Scott :Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław 2000

*L.Cierpiałkowska :Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (t. 1, s. 132-152). Warszawa 2005

*http://psychologiczny.eu/zaburzenia-psychosomatyczne-u-dzieci/

*B.Niemierko: Diagnostyka edukacyjna podręcznik akademicki . 2009.

*S.Badora, B.Czeredrecka,D.Marzec: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.

*D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003.

*A.Ładyżyński (red.): Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina? Wrocław 2012.

*A.Rejzner (red.): Przemoc i agresja w szkole próby rozwiązania problemu. Warszawa 2008.

*L.Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2005.

*S.Gerstman: Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1974.

*Gerald D.Oster. P.Gould: Rysunek w psychoterapii. Gdańsk 2003.

*M.Braun-Gałkowska: Metody projekcyjne.

*J.Rembowski: Metody projekcyjne w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa 198.

*M.Stasiakiewicz, T.Szustrowa: Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych. Warszawa 1989.

*S. Palka , Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998

*T.Pilch: Zasady badań pedagogicznych. W-wa 1998

*D. Wosik-Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków 2011.

*B. Skałbania, Poradnictwo pedagogiczne. Kraków 2009.

*A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000.

*A.Kozłowska: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Warszawa2000.

*M.Święcicka: Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Warszawa 1996.

*M.B.Pecyna: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka. Warszawa 1998.

*G.Poraj, J.Rostowski (red.):Zagrożenia życia rodzinnego, 2003.

*J.Mazur: Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa 2002.

*V.Satir: Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk 2000.

*J.U.Lis: Solo, ale w ostrogach: poradnik dla samotnych rodziców, 2012.

*H.Cudak: Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, 2010.

*E.Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

• Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

• Wskazanie na istotę wczesnej diagnozy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych oraz społecznych.

• Zapoznanie z odpowiednimi metodami, technikami diagnostycznymi oraz ich interpretacją.

• Wskazanie na istotę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w różnych opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.

• Zapoznanie z terapeutycznymi formami pracy z dzieckiem i rodziną.

Pełny opis:

Operacjonalizacja głównych pojęć z zakresu diagnozy psychopedagogicznej;

- Zapoznanie z schematem procesu poznania diagnostycznego;

- Wprowadzenia podstawowych zasad diagnozy psychopedagogicznej;

- Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych dziecka i rodziny;

- Źródła patologii w rodzinie;

- Kryzysy i konflikty w kontekście cyklu życia rodziny;

- Omówienie i projektowanie narzędzi diagnostycznych;

- Charakterystyka narzędzi projekcyjnych wykorzystywanych podczas diagnozy dziecka;

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach - K_W06

- ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej- K_W16

Umiejętności:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej - K_U01

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej względem rodziny- K_U03

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne wobec rodziny i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - K_K07

Sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa - teczka diagnostyczna lub esej diagnostyczny, które zakładają wykazanie się znajomością prawidłowości funkcjonowania rodziny oraz wykorzystaniem wiedzy praktycznej pomocnej przy wykonywaniu diagnoz różnych podmiotów lub zjawisk społecznych.

Forma zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej -teczki diagnostycznej lub eseju diagnostycznego

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: przewidywana jedna nieobecność (konwersatoria) pozostałe zaliczane na konsultacjach

Literatura:

Literatura podstawowa:

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

*J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

*T.Bajkowski,K.Sawicki,U.Namiotko: Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości. W-wa 2014.

*S.Badora, P.Maciaszczyk, M.Piątek (red.):Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania. Tarnobrzeg 2014.

*K. Stemplewska-Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencje profesjonalne. Gdańsk 2013.

*E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna.Kraków 2013.

*A K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów 2009.

*E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004.

*E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008.

*B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

*Wojnarska, Diagnostyka resocjalizacyjna. Lublin 2010. *K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów 2009.

*M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005.

* M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006.

*M.Stierlin,I.Rucker-Embden, NWetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk 1999.

*M.Karwowska-Struczyk, W.Hajnicz: Obserwacja w poznaniu dziecka, Warszawa 1998 .

*Z.Skorny: Metody badań i diagnostyka pedagogiczna..

*R.Fleck_Bangart:O czym mówią rysunki dziecka. Kielce 2001.

*A.Frydrychowicz: Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996.

*P.Wallon,A.Cambier,DEngelhart: Rysunek rodziny. W-wa 1993

*H.Sęk: Metody projekcyjne w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca:

*R.Goodman, S. Scott :Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław 2000

*L.Cierpiałkowska :Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (t. 1, s. 132-152). Warszawa 2005

*http://psychologiczny.eu/zaburzenia-psychosomatyczne-u-dzieci/

*B.Niemierko: Diagnostyka edukacyjna podręcznik akademicki . 2009.

*S.Badora, B.Czeredrecka,D.Marzec: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.

*D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003.

*A.Ładyżyński (red.): Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina? Wrocław 2012.

*A.Rejzner (red.): Przemoc i agresja w szkole próby rozwiązania problemu. Warszawa 2008.

*L.Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2005.

*S.Gerstman: Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1974.

*Gerald D.Oster. P.Gould: Rysunek w psychoterapii. Gdańsk 2003.

*M.Braun-Gałkowska: Metody projekcyjne.

*J.Rembowski: Metody projekcyjne w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa 198.

*M.Stasiakiewicz, T.Szustrowa: Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych. Warszawa 1989.

*S. Palka , Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998

*T.Pilch: Zasady badań pedagogicznych. W-wa 1998

*D. Wosik-Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków 2011.

*B. Skałbania, Poradnictwo pedagogiczne. Kraków 2009.

*A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000.

*A.Kozłowska: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Warszawa2000.

*M.Święcicka: Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Warszawa 1996.

*M.B.Pecyna: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka. Warszawa 1998.

*G.Poraj, J.Rostowski (red.):Zagrożenia życia rodzinnego, 2003.

*J.Mazur: Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa 2002.

*V.Satir: Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk 2000.

*J.U.Lis: Solo, ale w ostrogach: poradnik dla samotnych rodziców, 2012.

*H.Cudak: Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, 2010.

*E.Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.