Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania resocjalizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3BAD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania resocjalizującego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z zakresu: pedagogiki resocjalizacyjnej, nieprzystosowania społecznego, teorii wychowania i współczesnych koncepcji wychowawczych, kryminologii, psychologii społecznej, rozwojowej, psychologii klinicznej, psychopatologii

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu metodyki oddziaływań wychowawczych ( indywidualnych i grupowych) w środowisku resocjalizującym, głównie diagnozowania przyczyn niedostosowania społecznego, podejmowania interwencji profilaktycznych i resocjalizujących, stosowania odpowiednich zasad, metod, technik wychowawczo-resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu :specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, pedagogika

Rok/semestr: III rok/ semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - wykłady, 30 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń- 20 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 h

- przygotowanie i realizacja prezentacji 20 h

- przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 20 h

- studiowanie literatury przedmiotu 10 h

Razem 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 55 h/2.0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 70 h/3,0 pkt.ECTS

Treści zajęć:

1.Miejsce metodyki wychowania resocjalizacyjnego w pedagogice. Teorie poznawczo-behawioralne w pracy resocjalizacyjnej.Założenia aksjologiczne i teleologiczne metodyki resocjalizacji

2. Struktura instytucji resocjalizacyjnych i systemy wychowawcze wspierające i inspirujące działania resocjalizacyjne. Profilizacja placówek.Współczesne tendencje i kierunki w metodyce resocjalizacyjnej .

3. Organizacja życia zbiorowego w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich i dorosłych. Etapy resocjalizacji. Stosowane metody pracy.

4 Metody, formy i środki oddziaływań resocjalizacyjnych.Obszary oddziaływań w metodyce wychowania resocjalizującego. Zasady postępowania metodycznego.

5.Programowanie pracy resocjalizacyjnej. Indywidualny Program Resocjalizacji. Program oddziaływań resocjalizacyjnych w grupie.

6..Pedeutologiczne uwarunkowania oddziaływań resocjalizacyjnych w mikrosystemach wychowawczych-cechy skutecznego wychowawcy.

7.Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

8.Twórcza resocjalizacja i psychokorekcja niedostosowanych społecznie-ujęcie teoretyczne i praktyczne.

9. Resocjalizacja osób uzależnionych-stosowane metody pracy. Dobre praktyk.i

Terapia w resocjalizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978;

2) Pospiszyl K. Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 2002;

3) Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014;

4). Santorski J., ABC Psychologicznej pomocy, Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Bartkowicz Z. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji

w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 1996;

2. Jaworska A. (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków 2009.

3. Machel H., Sens i bezsens pedagogiki resocjalizacyjnej- casus polski (Studium penitencjarno-pedagogiczne), Kraków 2008;

4. Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2009;

5. Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki,

Poznań 2011;

6. Urban B., Stanik J. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna T.2, Warszawa 2007;

7. Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna, Kraków, 2014.

8. Monti, Trening konstruktywnych zachowań, Warszawa 2007,

9. A. Węgliński, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004;

10. M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, Wwa 2008; A. Goldstein, ART. Wwa 2008

Efekty uczenia się:

Ma elementarną wiedzę o metodyce wychowania resocjalizującego -

K_U02 - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki wychowania resocjalizującego w celu interpretowania problemów wychowawczych oraz posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce - ocenianie ciągłe, egzamin/test, praca pisemna/esej

K_U08 - Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, sugestii, wątpliwości z zakresu metodyki wychowania resocjalizującego - ocenianie ciągłe, egzamin/test, praca pisemna/esej - ocenianie ciągłe, konspekt, praca terenowa, symulacje

K_U09- Potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z praktyką resocjalizacyjną - ocenianie ciągłe, egzamin/test, praca pisemna/esej

K_K03 - Ma przekonanie o sensie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym (placówki resocjalizacyjne), jest gotowy do podejmowania działań zespołowych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - ocenianie ciągłe, egzamin/test, praca pisemna/esej

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z pokazem multimedialnym, konsultacje, metoda przypadków, metoda grupowa, dyskusja, metoda ćwiczeniowa, burza mózgów, ćwiczenia projektowe, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, metoda sytuacyjna.

Weryfikacja efektów w zakresie:

wiedzy-- egzamin pisemny/ ustny,

umiejętności- właściwa analiza , argumentacja, dobór i opracowanie metody resocjalizacyjnej do charakterystyki zaburzeń jednostki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu metodyki oddziaływań wychowawczych ( indywidualnych i grupowych) w środowisku resocjalizującym, głównie diagnozowania przyczyn niedostosowania społecznego, podejmowania interwencji profilaktycznych i resocjalizujących, stosowania odpowiednich zasad, metod, technik wychowawczo-resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Miejsce metodyki wychowania resocjalizacyjnego w pedagogice. Teorie poznawczo-behawioralne w pracy resocjalizacyjnej.Założenia aksjologiczne i teleologiczne metodyki resocjalizacji

2. Struktura instytucji resocjalizacyjnych i systemy wychowawcze wspierające i inspirujące działania resocjalizacyjne. Profilizacja placówek.Współczesne tendencje i kierunki w metodyce resocjalizacyjnej .

3. Organizacja życia zbiorowego w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich i dorosłych. Etapy resocjalizacji. Stosowane metody pracy.

4 Metody, formy i środki oddziaływań resocjalizacyjnych.Obszary oddziaływań w metodyce wychowania resocjalizującego. Zasady postępowania metodycznego.

5.Programowanie pracy resocjalizacyjnej. Indywidualny Program Resocjalizacji. Program oddziaływań resocjalizacyjnych w grupie.

6..Pedeutologiczne uwarunkowania oddziaływań resocjalizacyjnych w mikrosystemach wychowawczych-cechy skutecznego wychowawcy.

7.Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

8.Twórcza resocjalizacja i psychokorekcja niedostosowanych społecznie-ujęcie teoretyczne i praktyczne.

9. Resocjalizacja osób uzależnionych-stosowane metody pracy. Dobre praktyk.i

Terapia w resocjalizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978;

2) Pospiszyl K. Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 2002;

3) Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014;

4). Santorski J., ABC Psychologicznej pomocy, Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Bartkowicz Z. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji

w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 1996;

2. Jaworska A. (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków 2009.

3. Machel H., Sens i bezsens pedagogiki resocjalizacyjnej- casus polski (Studium penitencjarno-pedagogiczne), Kraków 2008;

4. Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2009;

5. Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki,

Poznań 2011;

6. Urban B., Stanik J. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna T.2, Warszawa 2007;

7. Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna, Kraków, 2014.

8. Monti, Trening konstruktywnych zachowań, Warszawa 2007,

9. A. Węgliński, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004;

10. M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, Wwa 2008; A. Goldstein, ART. Wwa 2008

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Klonowska
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski, Iwona Klonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja teoretycznych podstaw metodyki pracy resocjalizacyjnej .

Zapoznanie z klasycznymi oraz nowymi strategiami oddziaływań korekcyjnych oraz umiejętnym wykorzystaniem procedur i technik niezbędnych do interwencji profilaktycznych i resocjalizujących.

Wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu metodyki oddziaływań wychowawczych w środowisku resocjalizującym .

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestry:3 rok/ 1 semestr

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

125 godzin

wykłady:15

ćwiczenia:30

Punkty ECTS:5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godzin

udział w ćwiczeniach:30 godzin

konsultacje:20

napisanie eseju- 15 godzin

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń:20

przygotowanie do egzaminu: 25

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Czapów Cz. Jedlewski St., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971;

2) Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978;

3) Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1980;

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006.

Paszkiewicz A., Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzież niedostosowanymi społecznie, Warszawa 2015.

Pospiszyl K., Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2005.

Szczęsny W. W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa 2003.

Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, T. 1-2.

Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

Kawula S., Machel H., (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, Toruń 2000.

Kozaczuk F., Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego, Rzeszów 2006.

Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985.

Opora R., Resocjalizacja , wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków 2010.

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.