Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia instytucji resocjalizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3HCI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Historia instytucji resocjalizacyjnych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wychowawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu w perspektywie dziejowej pozwoli jednocześnie wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk spatologizowanych oraz zaobserwować zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne inspiracje zmiany.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok/ I stopień/semestr zimowy

Wymagania wstępne Podstawy: pedagogika resocjalizacyjna, teoretyczne podstawy pracy resocjalizacyjnej,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz. wykładu,

Metody nauczania: wykład, praca z tekstem źródłowym, dyskusja, prezentacja multimedialna, pokaz, problemowa, projekt, film

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne na ocenę

Punkty ECTS 2 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Konsultacje: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 30 godz.

Literatura:

Błachut J., Gaberle, K. Krajewski (red.), Kryminologia, Gdańsk 2001.

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI – XVII wieku, Warszawa 1994.

Bulenda T., Musidłowski R. (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978.

Gaberle A., Nierozłączna triada, przestępczość – przestępca – społeczeństwo, Gdańsk 2003.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Kalinowski M., Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991.

Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975.

Kuchowicz Z., Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowy XVIII, warszawa 1957.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000.

Świda W., Kryminologia, Warszawa 1977.

Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993.

Tazbir J., Święci grzesznicy i kacerze, Warszawa 1959.

Utrat- Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.

Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie polskim XIV – XVI wieku, Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

(K_W01) Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

(K_W07 )ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących miedzy mini relacjach

K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

- obecności na wykładach,

- udział w zajęciach

- zaliczenie końcowe na ocenę (forma pisemna lub ustna), pytania otwarte lub zamknięte

Metody nauczania: wykład, dyskusja, praca z tekstem źródłowym

Możliwość realizacji nie więcej niż 50% zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Klonowska
Prowadzący grup: Iwona Klonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wychowawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu w perspektywie dziejowej pozwoli jednocześnie wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk spatologizowanych oraz zaobserwować zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne inspiracje zmiany.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, pedagogika

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów/semestr III rok,I stopień

Wymagania wstępne Podstawy: pedagogika resocjalizacyjna, teoretyczne podstawy pracy resocjalizacyjnej,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz. wykładu,

Metody nauczania: wykład,, prezentacja multimedialna,

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny pytania otwarte,

Punkty ECTS 2 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Konsultacje: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 30 godz.

Literatura:

Baranowski B., O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkic z obyczajów XVII i XVIII wieku, Łódź 1963.

Barczyk A., Barczyk P.P., Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków 1999.

Błachut J., Gaberle, K. Krajewski (red.), Kryminologia, Gdańsk 2001.

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI – XVII wieku, Warszawa 1994.

Bulenda T., Musidłowski R. (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978.

Gaberle A., Nierozłączna triada, przestępczość – przestępca – społeczeństwo, Gdańsk 2003.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Kalinowski M., Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991.

Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975.

Kuchowicz Z., Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowy XVIII, warszawa 1957.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000.

Świda W., Kryminologia, Warszawa 1977.

Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993.

Tazbir J., Święci grzesznicy i kacerze, Warszawa 1959.

Utrat- Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.

Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie polskim XIV – XVI wieku, Warszawa 1986.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Wróblewska
Prowadzący grup: Urszula Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wychowawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu w perspektywie dziejowej pozwoli jednocześnie wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk spatologizowanych oraz zaobserwować zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne inspiracje zmiany.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, pedagogika

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów/semestr III rok,I stopień

Wymagania wstępne Podstawy: pedagogika resocjalizacyjna, teoretyczne podstawy pracy resocjalizacyjnej,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz. wykładu,

Metody nauczania: wykład,, prezentacja multimedialna,

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny pytania otwarte,

Punkty ECTS 2 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Konsultacje: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 30 godz.

Literatura:

Baranowski B., O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkic z obyczajów XVII i XVIII wieku, Łódź 1963.

Barczyk A., Barczyk P.P., Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków 1999.

Błachut J., Gaberle, K. Krajewski (red.), Kryminologia, Gdańsk 2001.

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI – XVII wieku, Warszawa 1994.

Bulenda T., Musidłowski R. (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978.

Gaberle A., Nierozłączna triada, przestępczość – przestępca – społeczeństwo, Gdańsk 2003.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Kalinowski M., Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991.

Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975.

Kuchowicz Z., Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowy XVIII, warszawa 1957.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000.

Świda W., Kryminologia, Warszawa 1977.

Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993.

Tazbir J., Święci grzesznicy i kacerze, Warszawa 1959.

Utrat- Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.

Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie polskim XIV – XVI wieku, Warszawa 1986.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.