Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FG1-1PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie strukturalne 0900-FG1-1PS
Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO

Założenia (opisowo):

Podstawy obsługi komputera z systemem Wndows / Linux. Znajomość programowania strukturalnego w języku C++. Matematyka na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z paradygmatem programowania obiektowego. Studenci uczą się pisać proste programy obiektowe w języku C++.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł:<b/> narzędzia informatyki

Rok studiów / semestr: 1 rok / 2 semestr

Wymagania wstępne: podstawy obsługi komputera z systemem Wndows / Linux, znajomość programowania strukturalnego w języku C++, matematyka na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja, zajęcia praktyczne, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (15 godz.),udział w laboratorium (30 godz.), udział w konsultacjach (30 godz.), praca własna w domu i przygotowanie do zaliczeń (45 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 2.4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.2 ECTS

Program zajęć (wykład i laboratorium)

Podstawy:

1. Klasy i obiekty

2. Metody

3. Statyczne zmienne i metody w klasie

4. Konstruktory i destruktory

5. Wskaźnik this

6. Metody stałe

7. Deklaracja przyjaźni

8. Operatory

9. Konstruktor jawny

10. Składowe tworzone przez kompilator

Polimorfizm:

11. Dziedziczenie

12. Konwersja w górę i rzutowanie w dół hierarchii dziedziczenia.

13. Metody wirtualne

14. Zabranianie dziedziczenia i przesłaniania (słowo final (C++11))

15. Dziedziczenie wielobazowe, czyli wiele klas bazowych

Literatura:

[1] Bruce Eckel, "Thinking in C++. Edycja polska", Wydawnictwo Helion.

[2] W. Porębski, Język C++ : wprowadzenie do programowania, wyd. 2, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", Warszawa 1999.

[3] J. Grębosz, Symfonia C ++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydawnictwo "Edition 2000" : Oficyna Kallimach, Kraków 2005.

[4] S. Prata, Język C++, wyd. 5, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

[5] A. Koenig, Accelerated C++ : practical programming by example, 22nd printing, Addison-Wesley, Boston 2013.

[6] Źródła internetowe.

Efekty uczenia się:

K_W25 - zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu

K_U23 - umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić

K_K05 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

wykład: Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu ustnego. Pod uwagę brane są również obecność i aktywność studenta na wykładach.

laboratorium: Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie obecności, pracy na laboratorium, prac domowych oraz zaliczenia praktycznego przy komputerze obejmującego zagadnienia omawiane w trakcie zajęć. Nieobecność na ponad połowie zajęć laboratoryjnych kwalifikuje do nie zaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)