Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy fizyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FG1-2EFW
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy fizyki współczesnej
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci mają możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych zakładach naukowych Wydziału Fizyki UwB. Otrzymują propozycje tematów prac dyplomowych, ustalają formę i zakres zadań objętych pracą.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (moduł 6: podsumowanie kształcenia).

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki fizyczne.

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr.

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 0 godz., konwersatorium - 0 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady multimedialne w postaci prezentacji komputerowych; dyskusja z studentami na temat prezentowanych tematów badawczych; pokazanie wybranych układów pomiarowych w zakładach doświadczalnych Wydziału Fizyki.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (0 godz.), udział w konwersatorium (0 godz.), udział w laboratorium (30 godz.), udział

w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie się do zajęć i zaliczenia (30 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1,8 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1,2 ECTS.

Na zajęciach prezentowana jest tematyka badań aktualnie prowadzonych w poszczególnych zakładach Wydziału Fizyki UwB oraz możliwości wykonania pracy dyplomowej w tych zakładach.

Literatura:

W zależności od zainteresowania studenta otrzymuje on od osoby prowadzącej zajęcia dodatkową literaturę - artykuły naukowe.

Efekty uczenia się:

Student

rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego K_W01;

ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki i dyscyplin pokrewnych niezbędną do zastosowań objętych programem wybranej specjalności K_W33;

zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich udziału.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)