Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FM1-3PPR Kod Erasmus / ISCED: 16.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania. Ponadto zajęcia mają na celu określenie sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, jak również przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości.

W trakcie seminarium analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w wybranej branży, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto omówione zostaną m. in. zagadnienia związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa, formami prawno-organizacyjnymi przedsiębiorstw czy pozyskiwaniem kapitałów i kształtowaniem ich struktury w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: 2 rok/ 4 semestr, Fizyka I stopnia

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:Wykład-15 godz.,Seminarium-15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Seminarium - z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagania czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach -15 godz.

Udział w konwersatorium- 15 godz.

Przygotowanie do seminarium - 8 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 8 godz.

Konsultacje - 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym- 0 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski, Podstawy nauki przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

N.Duraj, A. Pieloch - Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J.Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej K_W31; (uczestnictwo w dyskusji na wykładach i seminarium, przygotowanie studium przypadku),

Student potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości K_K07;(uczestnictwo w dyskusji na wykładach i seminarium, przygotowanie studium przypadku).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań.

Seminarium- angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Wykład- zaliczenie pisemne, do zaliczenia będą dopuszczone osoby, które uzyskały zaliczenie z seminarium.Wykładowca dopuszcza możliwość przepisania pozytywnych ocen z seminarium. Ocena bardzo dobra z seminarium zwalnia z zaliczenia pisemnego wykładów.

Seminarium- zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach: udziału w dyskusji, przygotowanych prezentacji multimedialnych, studiów przypadku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości.

W trakcie seminarium analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w wybranej branży, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto omówione zostaną m. in. zagadnienia związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa, formami prawno-organizacyjnymi przedsiębiorstw czy pozyskiwaniem kapitałów i kształtowaniem ich struktury w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr,2 rok/ 4 semestr, Fizyka I stopnia

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:Wykład-15 godz.,Seminarium -15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Seminarium- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagania czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach -15 godz.

Udział w seminarium - 15 godz.

Przygotowanie do seminarium - 8 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 8 godz.

Konsultacje - 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym- 0 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Podstawy nauki przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

N.Duraj, A. Pieloch - Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J.Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości.

W trakcie seminarium analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w wybranej branży, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto omówione zostaną m. in. zagadnienia związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa, formami prawno-organizacyjnymi przedsiębiorstw czy pozyskiwaniem kapitałów i kształtowaniem ich struktury w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr,2 rok/ 4 semestr, Fizyka I stopnia

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:Wykład-15 godz.,Seminarium -15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Seminarium- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagania czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach -15 godz.

Udział w seminarium - 15 godz.

Przygotowanie do seminarium - 8 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 8 godz.

Konsultacje - 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym- 0 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Podstawy nauki przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

N.Duraj, A. Pieloch - Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J.Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.