Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna fizyka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FM2-2WFM Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna fizyka medyczna
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć rozwojowi umiejętności studentów prezentacji zagadnień z fizyki medycznej prowadzonych w języku angielskim. Ponadto, przez referowanie współczesnych prac naukowych studenci zapoznają się z nowymi metodami diagnostyki i terapii medycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci przygotowują prezentacje na podstawie artykułów naukowych znalezionych w naukowych czasopismach medycznych lub fizycznych, dotyczących nowych metod diagnostyki lub terapii medycznych, lub rozwijających istniejące metody o nowe możliwości.

Całe zajęcia, prezentacje studentów i dyskusje prowadzone są w języku angielskim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MODUŁ 5 -Podsumowanie kształcenia))

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Student powinien potrafić przekształcać wzory matematyczne.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 0 godz, konwersatorium - 30 godz., laboratorium - 0 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacja, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (0 godz.), udział w konwersatorium (30 godz.), udział w laboratorium (0 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie sie do zaliczeń/egzaminu (30 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS.

Zakres tematów:

Na pierwszych zajęciach prowadzący wyjaśnia przebieg zajęć i omawia zasady przygotowania wystąpień oraz ich prezentacji. Prowadzący przedstawia własną, dobrze zrobioną prezentację, którą studenci powinni naśladować. Przedstawiany jest również dostęp do aktualnej literatury fachowej przez Web of Science. Ustalany jest harmonogram wystąpień.

Studenci przygotowują prezentacje na podstawie artykułów naukowych znalezionych w naukowych czasopismach medycznych lub fizycznych, dotyczących nowych metod diagnostyki lub terapii medycznych, lub rozwijających istniejące metody o nowe możliwości. Studenci sami mogą wybrać pracę na podstawie której pragną przygotować prezentację, jednak prowadzący musi zaakceptować ten wybór. Po prezentacji jest dyskusja poruszonych problemów.

Całe zajęcia, prezentacje studentów i dyskusje prowadzone są w języku angielskim.

Literatura:

Prace naukowe z fizyki medycznej które można znaleźć w bazie Web of Science

Efekty uczenia się:

1) umie przygotować rozprawę o charakterze naukowym dotyczącą samodzielnie przeprowadzonych badań doświadczalnych lub/i teoretycznych z wykorzystaniem źródeł fachowej literatury (K_U02)

2) umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu - w tym źródeł w języku angielskim w odniesieniu do studiowanych problemów fizyki (K_U10)

3) ma świadomość ciągłego i szybkiego rozwoju fizyki medycznej, potrafi określić kierunek swoich zainteresowań i podjąć samodzielne kształcenie, o ile specjalność to przewiduje (K_U41)

4) potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej, o ile specjalność to przewiduje (K_U18)

5) rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnej, opartej na dowodach, wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań, w tym, o ile specjalność to przewiduje, zastosowań medycznych (K_K02)

1) Studenci podnoszą swoje kwalifikacje w prezentowaniu zagadnień z fizyki medycznej w języku angielskim.

2) Studenci zapoznają się ze współczesnymi problemami badanymi w fizyce medycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią z ocen:

a) utrzymanie zaplanowanego czasu prezentacji

b) jakości samej prezentacji

c) zrozumiałości języka prezentacji

d) umiejętności dyskusji po prezentacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Andrejczuk
Prowadzący grup: Andrzej Andrejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.