Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS1-1WDM
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do matematyki
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, które zostały zaniedbane w trakcie "zreformowanego" kształcenia na etapie szkoły przeduniwesyteckiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 2: Narzędzia matematyki)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina matematyka.

Specjalność, poziom kształcenia : fizyka, studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: 1. rok/1. semestr

Wymagania wstępne: Nie ma.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godz, konwersatorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30 godz.), udział w konwersatorium (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie się do zaliczeń/egzaminu (80 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami

Zagadnienia realizowane podczas wykładu:

1) rachunek zdań i rachunek zbiorów,

2) zbiory liczbowe

3) relacje, typy i przykłady, relacja równoważności - klasy abstrakcji

4) ciało liczb zespolonych - własności podstawowe,

5) pierwiastki zespolone,

6) pojecie grupy - grupy permutacji,

7) elementy kombinatoryki,

8) elementarny rachunek prawdopodobieństwa, schematy Bernoulli'ego , Bayesa

9) podstawowe pojęcia statystyki,

10) rachunek wektorowy w 3 wymiarach, iloczyn skalarny i wektorowy,

11) wstęp do macierzy liczbowych,iloczyn, wyznacznik.

12) wstęp do pojęć przestrzeni afinicznej,

13) działania modularne,

14) rozwinięcia liczb w różnych systemach liczbowych

Literatura:

1) B.Gdowski, E.Pluciński, Zbiór zadań z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej, Oficyna Wydawnicza PW 2000,

2) H.Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, PWN 1972

3) K.Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN 1970

4) T. Gerstenkorn, T.Śródka, Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa PWN 1972,

5) A. Birkholz, Analiza matematyczna dla nauczycieli, PWN 1980

Efekty uczenia się:

student jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach studiów z fizyki K_W11, KU_13, K_U42, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują indywidualne zestawy zadań do opracowania "w domu". Referują rozwiązania na forum grupy. Oceniana jest wiedza merytoryczna jak i umiejętność przedstawienia problemu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)