Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS2-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 09.104 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy: Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Lektorat języka angielskiego 1 0900-FG1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FM1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FS1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FM1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FS1-1LJA2

Założenia (opisowo):

Założenia i cele lektoratu:

- doskonalenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- doskonalenie w korzystania z różnych źródeł informacji, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- doskonalenie umiejętności czytania i słuchania tekstów specjalistycznych a także dyskusji nad ich treścią

- motywowanie do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy

- doskonalenie umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny fizyki doświadczalnej, teoretycznej i medycznej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I)

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz.

w tym: udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godz.;

przygotowanie do zajęć, pisanie prac, studiowanie literatury kierunkowej i przygotowanie projektów: 30 godz.;

udział w konsultacjach: 4 godz.;

przygotowanie do zaliczeń i egzaminów: 12 godz.;

udział w zaliczeniach i egzaminie: 2 godz.

Literatura:

Materiały autorskie prowadzącego

Literatura specjalistyczna:

Academic Vocabulary in Use – Michael McCarthy, Felicity o’Dell, Cambridge

The Complete Guide to TOEFL - Bruce Rogers, Thomson / Heinle

Harrison, R. (2011).

Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007).

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców I serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net;education.about

breakingnewsenglish.com education

https://en.wikibooks.org/wiki

- Ted.com

- kurzgesagt

- autorskie materiały prowadzącego

Efekty uczenia się:

K_W14 zna zasady oraz narzędzia ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zna zasady korzystania z zasobów informacji patentowej

K_W15 zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej

K_W16 rozumie związek badań podstawowych w zakresie fizyki z zastosowaniami w praktyce, w tym, o ile specjalność to przewiduje, z zastosowaniem w praktyce medycznej

K_U17 umie z poszanowaniem praw własności intelektualnej, korzystać z narzędzi komputerowych dostępnych w zasobach internetu

K_U20 umie zidentyfikować typ ciała stałego na podstawie eksperymentu z wykorzystaniem rozpraszania promieniowania, o ile specjalność to przewiduje

K_K01 K_K04

K_W26, K_W27, K_W28,

K_U16, K_U25, K_U32,

K_K01, K_K03

WIEDZA:

K_W14

K_W15

K_W16

K_W26 zna zasady i procedury określania i weryfikacji dawki promieniowania jonizujqcego w planach leczenia o ile specjalność to przewiduje

K_W27 zna fizyczne i matematyczne podstawy współczesnych metod obrazowania medycznego w tym tomografii rentgenowskiej i komputerowej oraz obrazowania z wykorzystaniem metod niejonizujqcych o ile specjalność to przewiduje

K_W28 zna zasady bezpieczeństwa i ilgieny pracy w laboratoriach fizycznych oraz w środowiskach diagnostycznych i terapeutycznych zastosowań medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów wykorzystujących promieniowanie jonizujące o ile specjalność to przewiduje

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U16 umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu -w tym źródeł w języku angielskim - w od niesieniu do wybranych problemów fizyki

K_U25 umie posługiwać się detektorami i dozymetrami stosowanymi w praktyce laboratoryjnej oraz medycznej, o ile spejalność to przewiduje

K_U32 umie komunikować się z personelem medycznym w zakresie problemów dotyczących fizyki medycznej o ile specjalność to przewiduje

K_U18 potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej o ile specjalność to przewiduje

K_U19 umie posługiwać się językiem angielskim – zgodnie z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01 ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, szczególnej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie prac badawczych i prezentacji ich wyników oraz o ile specjalność to przewiduje, ma świadomość szczególnej odpowiedzialności wobec pacjentów i personelu służby zdrowia z racji nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu fizyki medycznej,

K_K03 potrafi inspirować i organizować procesy uczenia się innych osób

K_K04 potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, konwersacje, praca w grupie, dyskusja, prace pisemne.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów, testów, kartkówek, prac pisemnych,

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

- zaliczenie na ocenę pozytywną modułów e-learning

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I semestru;

egzamin (część ustna) po zaliczeniu 1 semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska
Prowadzący grup: Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Lektorat języka angielskiego 1 0900-FG1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FM1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FS1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FM1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FS1-1LJA2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny fizyki doświadczalnej i medycznej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I)

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz.

w tym: udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godz.;

przygotowanie do zajęć, pisanie prac, studiowanie literatury kierunkowej i przygotowanie projektów: 30 godz.;

udział w konsultacjach: 4 godz.; przygotowanie do zaliczeń i egzaminów: 12 godz.;

udział w zaliczeniach i egzaminie: 2 godz.

Literatura:

Materiały autorskie prowadzącego

Literatura specjalistyczna:

Academic Vocabulary in Use – Michael McCarthy, Felicity o’Dell, Cambridge

The Complete Guide to TOEFL - Bruce Rogers, Thomson / Heinle

Harrison, R. (2011).

Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007).

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców I serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net;education.about

breakingnewsenglish.com education

https://en.wikibooks.org/wiki

- Ted.com

- kurzgesagt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.