Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualny projekt doświadczalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS2-2IPD
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Indywidualny projekt doświadczalny
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętnośc przeprowadzania eksperymentów i opracowania danych w zakresie I Pracowni Fizycznej

Skrócony opis:

Zapoznanie się z z efektem Seebecka i Peltiera, przeprowadzenie pomiarów.

Pełny opis:

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Moduł: fizyka doświadczalna, przedmiot obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki fizyczne,

Rok studiów, semestr: 2 rok, 3semestr, studia II stopnia.

Wymagania wstępne: brak

Metody dydaktyczne: laboratorium, dyskusja, konsultacje, peaca własna w domu ( przygotowanie opisów)

Punkty ECTS: 5.

Bilans nakładu pracy studenta: laboratorium 30 godzin

Wskaźniki ilościowe: wymagających bezpośredniego udziałunauczycieli akademickich 1,8 ECTS, o charakterze praktycznym 3,2 ECTS

Zapoznanie się z z efektem Seebecka i Peltiera. Definicja współczynnika Peltiera i wspólczynnika Seebecka

Fizyczne podstawy zjawisk termoelektrycznych.

Przeprowadzenie eksperymentów w układzie termogeneratora półprzewodnikowego.

Badanie napięcia w funkcji różnicy temperatur przy braku obciążenia prądowego.

Badanie prądu zwarcia w funkcji różnicy temperatur.

Badanie mocy wydzielanej na oporniku zewnętrzym.

Wyznaczenie oporności wewnętrznej termogeneratora.

Oszacowanie sprawności termogeneratora.

Literatura:

Instrukcja znajdująca się wprzy układzie eksperymentalnym.

Efekty uczenia się:

K_W05 zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz wybrane zjawiska dotyczące elektryczności i magnetyzmu - rozumie treść równań Maxwella

K_W11 zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu elektryczności i magnetyzmu

K_W12 ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć, zjawisk i formalizmu termodynamiki, praw termodynamiki oraz teoretycznych modeli wybranych układów termodynamicznych,

K_W13 zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu termodynamiki

K_U09 umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu elektryczności i magnetyzmu, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować

K_U10 umie analizować problemy z zakresu termodynamiki, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski jakościowe

K_U11 umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu termodynamiki, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie eksperymentu, opracowanie danych, analiza niepewności pomiarowych, dyskusja rezultatów, sporządzenie raportu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)