Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FX1-1NKO
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia komputerowe
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Są to zajęcia wprowadzające do pracy w systemie operacyjnym Linux/Unix oraz do kluczowych narzędzie informatycznych - dlatego też nie jest wymagana wcześniejsze znanie zagadnień. Student nabywa tej wiedzy podczas kursu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studenta do podstawowych narzędzi komputerowych przydatnych podczas studiowania nauk ścisłych (nie tylko fizyki). Student poznaje darmowe oprogramowanie (które może też używać w domu, a nie tylko w uniwersyteckich laboratoriach) umożliwiające mu tworzenie pracy licencjackiej/dyplomowej jak też i sprawozdań, w których umieści wzory matematyczne, tabele, wykresy oraz grafikę rastrową. Poznane narzędzia pozwolą na także na zapoznanie się z podstawami tworzenia i modyfikacji grafiki rastrowej i wektorowej, szybkie tworzenie wykresów i ich analizę (np. wyliczanie błędów), co jest bardzo przydatne podczas studiowania fizyki. Studenci poznają też system operacyjny Linux/Unix, który w późniejszych semestrach będzie wielokrotnie wykorzystywany na innych zajęciach. Innym celem zajęć jest rozbudowa świadomości informatycznej studenta (usystematyzowanie pojęć informatycznych, różnic pomiędzy popularnymi systemami operacyjnymi: Windows i Linux).

Pełny opis:

Profil studiów: oglnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: obowizkowy (Moduł narzędzia informatyki).

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki fizyczne, fizyka.

Rok studiów: pierwszy rok, semestr pierwszy.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych: wykład = 15h, laboratoria = 30h.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, praca własna studenta w domu.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 15h, udział w laboratoriach 30h, przygotowanie do zajęć 45h.

TEMATYKA ZAJĘĆ

WYKŁAD - omówienie następujących zagadnień:

1) Wprowadzenie do idei darmowego oprogramowania na przykładzie pakietu biurowego Libre Office - porównanie do komercyjnego MS Office.

2) Wprowadzenie do Linuxa - idea, historia, zastosowanie, główne dystrybucje. Omawianie podstaw budowy systemu i pracy w nim.

3) Poznanie narzędzie gnuplot.

4) Tworzenie dokumentów w LaTeXu.

5) Podstawa grafiki rastrowej (program Gimp) oraz wektorowej (program Inkscape).

LABORATORIA - polegają na dogłębnym ćwiczeniu poznanych zagadnień z cyklu wykładów, tj.

1) Libre Office Write: formatowanie tekstu - praca ze stylami, automatyzacja spisów treści, tabel, rysunków; tworzenie tabel, formatowanie tekstu z wykorzystaniem tabel.

2) Libre Office Calc: praca z formułami, w szczególności dopasowywanie prostej do danych pomiarowych, z wyznaczaniem błędów; tworzenie wykresów do danych.

3) Linux: praca w terminalu: logowanie i podstawowe komendy; drzewo katalogów;

4) Linux: praca w terminalu: prawa plików, kopiowanie plików, przydatne polecenia systemowe (rozmiar dysków, RAMu...);

5) Linux: praca w terminalu: uruchamianie programów; potoki i strumienie;

6) Linux: zdalna praca z komputerami w sieci, instalowanie linuxa na pendrw;

7) Gnuplot: proste i zaawansowane wykresy; eksport otrzymanych wykresów do plików;

8) Gnuplot: wczytywanie danych z plików, analiza statystyczna, dopasowywanie krzywych do danych;

9) Gnuplot: wczytywanie danych z plików, analiza statystyczna, dopasowywanie krzywych do danych;

10) LaTeX: klasy dokumentów, praca w otoczeniu tekstowym: listy, cytaty, przypisy, modyfikacja tekstu (pogrubienie, kursywa); proste równania;

11) LaTeX: proste wzory;

12) LaTeX: tabele, macierze, wzory wielolinijkowe;

13) LaTeX: grafika - wstawianie wykresów; spisy treści; odnośniki;

14) Inkscape: tworzenie obrazów wektorowych, wymiarowanie techniczne, grafika rysunkowa;

15) zaliczenie końcowe.

Literatura:

Podstawowa

Łukasz Sosna, Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone, Helion

Antoni Diller, LaTex - wiersz po wierszu, Helion

Włodziemirz Gajda, GIMP. Praktyczne projekty, Helion

Aleksandra Tomaszewska, Inkscape - ćwiczenia pratyczne, Helion

Tobias Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε, książka dostępna bezpłatnie w internecie

Uzupełniająca

www.gnuplot.info/ strona www z przykładowymi skryptami

Philipp K. Janert, Gnuplot in Action, Manning Publications 2015

Efekty uczenia się:

Student

1) zna podstawowe komendy w systemie Linux/Unix;

2) potrafi tworzyć i modyfikować pliki tekstowe w Linuxie;

3) potrafi wizualizować dane pomiarowe, rysować wykresy 2D i 3D dla z zebranych pomiarów jak też i dla analitycznych postaci praw fizycznych;

4) tworzyć sprawozdania naukowe z wzorami matematycznymi, wykresami, tabelami jak też i większe prace (np. dyplomowe);

5) zna podstawy tworzenia i modyfikacji grafiki rastrowej i wektorowej;

6) umie wskazać różnice w budowie i działaniu systemu operacyjnego z rodziny Windows do Linuxa; posługuje się słownictwem informatycznym;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci wykonują prace domowe niezbędne do zaliczenia przedmiotu:

1) praca z Write i Calca,

2) praca z gnuplota (skrypt),

3) trzy prace z LaTeXa,

4) dwie prace z grafiki - po jednej z Gimpa i Inkscapa.

Po oddaniu wszystkich prac domowych student może przystąpić do kolokwium zaliczającego przedmiot, sprawdzającego poznane zagadnienia (tworzenie dokumentu LaTeX-a z prostą grafiką, wyeksportowanego z gnuplota). Ocena z laboratoriów jest wypadkową kolokwium (60%) oraz oceny prac domowych (40%). Ocena końcowa z wykładów ustalana jest na podstawie rozmowy egzaminacyjnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)