Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-IS1-1ANG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie przynajmniej A2;

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście życia codziennego jak i w kontekście zawodowym, a także

poszerzenie znajomości języków obcych, kształtowanie wielojęzyczności, osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł ogólny; przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr: Rok I/II; semestr I, II, III, IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 120 godz. ćwiczeń; dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje

Metody dydaktyczne: Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace pisemne. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie – prac pisemnych wskazanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Zaliczenie na ocenę po I/II/III i IV semestrze

Egzamin (część ustna i pisemna) po IV semestrze

Punkty ECTS: 8 punktów

Bilans nakładu pracy studenta: 120 godz. – udział w zajęciach

60 godz. – przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminu

30 godz. – udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 150

o charakterze praktycznym - 210; 8 pkt ECTS

Literatura:

Oxford English for Information Technology, Eric H. Glendinning, John McEwan

Infotech. English for Computer Users, Santiago Ramacha Esteras

English Grammar in Use, Raymond Murphy

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk informatycznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie informatyczne oraz metody i techniki wraz z podstawową literaturą

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: X1A_W02;T1A_W01;T1A_W02

2. Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych

umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej (np. list, e-mail) na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem.

Zna terminologię informatyczną.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: X1A_U10; T1A_U06

3. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych związanych z informatyką. Zna podstawowe zasady BHP przy obsłudze sprzętu komputerowego.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: X1A_W06;

X1A_W07; X1A_W09; T1A_W08; T1A_W10

4. Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: X1A_W09; T1A_W08, T1A_W09, T1A_W11;

UMIEJĘTNOŚCI

1. Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: X1A_U10; T1A_U06

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: X1A_U08; X1A_U09; T1A_U03; T1A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

3. Posiada świadomość podstawowych różnic kulturowych niezbędną do skutecznego funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: X1A_K01; X1A_K02; X1A_K05; T1A_K01; T1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I/II/III i IV semestrze

Egzamin (część ustna i pisemna) po IV semestrze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)