Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-US1-2OPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami europejskiego systemu ochrony wolności i praw człowieka istniejącego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Literatura:

1. G. Michałowska,Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

2. A. Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych, K_W06

2. Zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, K_W08

Umiejętności:

1. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, K_U01

2. Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, K_U03

3. Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, K_U11

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, K_K01

2. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Wszystkie pozostałe podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Egzamin w formie ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.